Stypendium socjalne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

1. Wnioski na stypendium szkolne dla uczniów z terenu miasta Słupska są do pobrania na stronie MOPR w Słupsku, a dla pozostałych uczniów w urzędach gmin odpowiadającym miejscu zamieszkania.

2. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 600 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie.

3. Zgodnie z zapisami ustawowymi wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2023/24 składa się w okresie od 1 września do 15 września 2023r. Po tym okresie złożone wnioski pozostana bez rozpatrzenia.

Miejsce złożenia wniosku: MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15 D, pokój nr 12 w godz. 8.00-14.00

Stypendium szkolne może otrzymać:

  • uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2023/2024

https://mopr.slupsk.pl/strona/stypendia-szkolne-na-rok-szkolny-2023-2024-przyjmujemy-wnioski-od-1-wrzesnia-br