Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 
http://www.drzewniak.slupsk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31

Dane teleadresowe jednostki

Zespół Szkół Technicznych w Słupsku
ul. Karola Szymanowskiego 5
76-200 Słupsk
e-mail: sekretariat@drzewniak.slupsk.pl
tel. (0-59)723 50 36 tel. kom. 507 894 128

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek w lewym dolnym rogu strony przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26
Deklarację zaktualizowano dnia: 2024-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kontakt i informacje zwrotne

Kontakt w sprawie dostępności: e-mail: sekretariat@drzewniak.slupsk.pl lub telefon: tel. (0-59)723 50 36 tel. kom. 507 894 128Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Osoba wyznaczona do realizaji spraw w zakresie dostępności cyfrowej – Laryssa Kumorowska.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Szymanowskiego. Budynek nie posiada podjazdu oraz wind. Posiada za to toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wejście do szkoły jest udostępniane za pomocą karty magnetycznej lub domofonu. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Szkoła dysponuje parkingiem dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.
W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.