Stypendium socjalne

Wnioski  na stypendium szkolne dla uczniów z terenu miasta Słupska są do pobrania  u pedagoga lub na stronie internetowej szkoły, a dla pozostałych uczniów w urzędach gmin odpowiadającym miejscu zamieszkania.

Stypendium może być przyznane na: dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (m.in. przybory szkolne, książki, strój sportowy, naukę j. obcych, płatne zajęcia pozaszkolne, edukacyjne programy multimedialne).

 Faktury/ rachunki będące dowodem poniesionych wydatków na cele edukacyjne, w ramach realizacji stypendium szkolnego, należy gromadzić od  września 2021r.

Faktury/ rachunki wydane przed 1 września nie będą mogły być realizowane.

Stypendium zostanie przyznane uczniom, których dochód na członka rodziny za miesiąc sierpień 2021r. nie przekroczy 528 zł netto.

Dochód należy wyliczyć na podstawie dokumentacji:

  1. zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pomniejszone o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

2. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z umów o pracę nakładczą, agencyjną, zlecenia, o dzieło albo innej o świadczenie usług oraz pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, będąc członkiem w tych spółdzielniach pomniejszone o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób ,

3. dowód otrzymania renty lub emerytury (decyzja lub ostatni odcinek),

4. dowód otrzymania alimentów,

5. zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

6. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej wystawione zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 5-8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),

7. zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o otrzymywaniu zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego i stypendium pomniejszone o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

8. zaświadczenie z ZUS o otrzymywanym zasiłku przedemerytalnym lub świadczeniu przedemerytalnym pomniejszone o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

9. udokumentowane osiąganie innych dochodów np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego, otrzymane darowizny, itp.,

10. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku gdy rodzina wnioskodawcy korzysta z tych świadczeń.    

Do wniosku należy dołączyć: dokumenty,  na podstawie których został wyliczony dochód, w przypadku osób bezrobotnych- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet jeśli nie korzystają ze świadczeń urzędu)-zaświadczenie z MOPR o korzystaniu ze świadczeń . Wniosek oraz dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód (za miesiąc sierpień 2021r.) należy złożyć u pedagoga szkolnego do 15.09.2021r.