Technik reklamy

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.

Najlepszym kandydatem na technika reklamy jest osoba spełniająca następujące wymagania:

 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • wyobraźnia twórcza,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe,
 • łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia,
 • umiejętności organizacyjne, marketingowe,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe,
 • umiejętność pracy w zespole.

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: marketing, techniki reklamy, pracownia technik reklamy, grafika i multimedia w reklamie. W zawodzie możesz kształcić się w pięcioletnim technikum, po wcześniejszym ukończeniu szkoły podstawowej. Warunkiem uzyskania tytułu technika reklamy jest przystąpienie do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaliczenie ich z wynikiem pozytywnym.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły może być zatrudniony w:

 • agencjach reklamowych,
 • domach mediowych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw,
 • biurach ogłoszeń,
 • studiach graficznych,
 • giełdach, targach, domach handlowych,
 • agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.