Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum plastyczne – przygotowuje do statusu odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego. Wyposaża uczniów w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych. Rozbudza twórcze i refleksyjne postawy wobec siebie i świata, wartości estetyczne, etyczne i inne. Pobudza aktywności intelektualne, kształtuje postawy kreatywne, zainteresowania i zamiłowania w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej. Rozwija inwencję, wyobraźnię i wrażliwość plastyczną uczniów poprzez własną aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki. Wyrabia umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury.

Kształtuje umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki. Pogłębia zainteresowania uczniów poprzez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne. Stwarza warunki dla twórczego rozwoju oraz indywidualnej artykulacji plastycznej osobowości ucznia, do integrowania wiedzy plastycznej zdobywanej na wszystkich przedmiotach artystycznych. Kształtuje wrażliwość na świat i ludzi w oparciu o ogólnoludzkie wartości moralne, etyczne i estetyczne zawarte w dziełach sztuki.

Rozwija sprawność i umiejętność poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi. Systematycznie ukazuje kulturę i tradycję jako podstawy ciągłości sztuki światowej i narodowej oraz czynnika ich twórczych przemian.

Ukazuje uczniom różne funkcje sztuki – estetycznej, poznawczej, użytkowej, emocjonalno terapeutycznej, religijnej. Inspiruje uczniów do aktywności twórczej, udziału w różnych formach konfrontacji artystycznych. Podejmuje działania promujące uczniów aktywnych i szczególnie uzdolnionych. Stwarza profesjonalne warunki do dalszego kształcenia, w szczególności na studiach plastycznych.

W wyniku kształcenia absolwent powinien:

 • twórczo kreować dzieła sztuki, świadomie posługując się językiem plastycznym w wyrażaniu indywidualnej osobowości artystycznej,
 • profesjonalnie korzystać z wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych, w szczególności rysunku i malarstwa oraz nauczanej specjalności zawodowej (sztuki stosowanej) przy realizowaniu własnych projektów oraz projektów zleconych,
 • posiadać znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych i technik sztuk plastycznych oraz profesjonalnie korzystać z wiedzy z różnych źródeł, w tym najnowszych (m. in. z internetu),
 • biegle czytać i sporządzać dokumentację projektową i wykonawczą (realizacyjną) w zakresie wyuczonych dziedzin sztuk plastycznych,
 • profesjonalnie stosować w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka wyuczonych specjalności (sztuki stosowanej),
 • umiejętnie i racjonalnie organizować własny warsztat pracy, współpracować w grupie (zespole) pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za całość realizowanego projektu,
 • profesjonalnie korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i technologicznej oraz z zakresu krytyki i historii sztuki,
 • przestrzegać przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać elementarną wiedzę z zakresu regulacji prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego,
 • posiadać umiejętność chronologicznego przeglądu dziejów sztuki i dokonywania charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, a także dokonania analizy cech twórczości wybitnych artystów, w szczególności współczesnych,
 • umiejętnie dokonywać analizy strukturalnej, formalnej, artystycznej i estetycznej dzieł sztuki – w tym własnych – pod względem stylu, gatunku, materii itp.,
 • umiejętnie formułować sądy, opinie i oceny w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych,
 • profesjonalnie prezentować i konfrontować własne poglądy i dokonania twórcze oraz umiejętnie je dokumentować,
 • aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym – w szczególności plastycznym,
 • dbać o własny rozwój, podnosić kwalifikacje i aspiracje, dążyć do kształcenia i zdobywania wyższych stopni zawodowych,
 • dostrzegać wkład dziedzictwa kulturowego regionu w kulturę ogólnopolską i europejską,
 • znać podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności dotyczące możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej (artystycznej),
 • stosować w życiu zasady i normy etyczne kultury życia społecznego i etosu zawodowego.