Historia szkoy


    Pocztek Drzewniakowi daa Pastwowa Szkoa Przysposobienia Przemysowego nr 34, powoana do ycia dekretem ówczesnego Ministerstwa Przemysu i Handlu w 1947 roku. W 1976 r. powsta Zespó Szkó Drzewnych, a w roku szkolnym 1997/1998 utworzono dwie klasy pierwsze liceum ogólnoksztaccego. Od 2002 roku Drzewniak funkcjonuje pod nazw Zespó Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych, w którego skad wchodz VII Liceum Ogólnoksztacce, Liceum Profilowane nr III, Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 3, Technikum nr 3 oraz Technikum Uzupeniajce nr 3.

    Szedziesit lat istnienia i funkcjonowania szkoy to 12414 absolwentów, 10 dyrektorów, którzy zapisali si w historii wieloma osigniciami oraz 600 nauczycieli, wychowawców, pracowników administracyjnych i obsugi. Na znakomite efekty i dorobek szkoy zoy si trud i wysiek kilku pokole uczcych tu pedagogów, którzy pozostawili trway lad swojej dziaalnoci. wiadectwem osigni szkoy jest fakt jej przetrwania w zmiennych warunkach politycznych, gospodarczych i spoecznych. Drzewniak mimo swej szedziesitki nadal ma si doskonale, wci si rozwija, dostosowuje si do panujcych standardów, ttni yciem oraz jest po prostu "Modn Szko". Ten tytu placówka otrzymaa w roku szkolnym 2003/2004 w konkursie zorganizowanym przez Modzieowe Centrum Kultury. Nagrod by sprzt elektroniczny ufundowany przez prezydenta miasta, a punkty przyznawane byy szkoom za liczb i jako imprez artystycznych oraz za wyniki w akcjach organizowanych w ramach "Modnej Szkoy". Drzewniak zawsze dobrze prezentuje si na Supskich Targach Edukacyjnych, które tradycyjnie odbywaj si co roku w Hali Gryfi. Stoiska szkoy przycigaj wzrok wszystkich zgromadzonych gimnazjalistów, co skutkuje póniej wikszym zainteresowaniem potencjalnych nowych uczniów.

    Udzia i sukcesy w licznych olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, zawodach sanitarnych, konkursach artystycznych, jest tylko czci z wielu osigni szkoy. Prace dyplomowe uczniów a do dnia dzisiejszego s przydatne wielu instytucjom i urzdom, a absolwenci sw wiedz i kompetencjami przyczynili si do rozwoju wielu ciekawych inicjatyw w naszym regionie. Poza tym w Drzewniaku panuje niemal magiczna atmosfera dla wielu absolwentów obecne ZSOiT jest nie tylko placówk owiatow, ale równie miejscem zawizania wspaniaych i trwaych przyjani, zdobywania mdroci yciowej. Jest dla nich po prostu wyjtkowym miejscem. Po wprowadzeniu tzw. nowej matury wielk zagadk byo to, jak poradz sobie uczniowie w liceach, które powstay przy dawnych szkoach zawodowych i technicznych. W 2005 roku maturzyci z Drzewniaka zaskoczyli cay Supsk. W ogólniaku w ZSOiT swojego egzaminu nie zaliczyo tylko dwóch uczniów na 88 zdajcych, co dao szkole wynik 98% - by to drugi wynik w miecie, zaraz za renomowanym I Liceum Ogólnoksztaccym. To osignicie pokazao wszystkim niedowiarkom, e w nowopowstaych liceach równie mona zdoby du wiedz wystarczy tylko chcie i przykada si do pracy. Uczniowie Drzewniaka osigaj dobre wyniki nie tylko w nauce, ale równie w innych dziedzinach. W roku szkolnym 2005/2006 pikarki rczne reprezentujce ZSOiT w finale Supskiej Olimpiady Modziey w Ustce pokonay swoje rywalki i zostay mistrzyniami Supska. Natomiast druyna Drzewniaka biorca regularnie udzia w mistrzostwach pierwszej pomocy PCK i OC co roku plasuje si w czoówce.

    Drzewniak jest równie miejscem spotka supskiej modziey z rówienikami z zaprzyjanionych zagranicznych miast. W dniach 20 lipca 3 sierpnia 2006 odby si Midzynarodowy Obóz Naukowy, w którym udzia wzili uczniowie z niemieckiego Emden, rosyjskiego Archangielska oraz Supska. Celem projektu bya debata na temat sytuacji Europy w pierwszej poowie XX wieku oraz skutkach wojen. Oprócz uczniów z trzech krajów, udzia w niej wzili biskup Ignacy Je, prof. Wadysaw Bartoszewski, prezydent Supska Maciej Kobyliski, ówczesna przewodniczca Rady Miejskiej Anna Bogucka-Skowroska oraz zaproszeni "wiadkowie Przeszoci". Niedugo póniej ZSOiT gocio kolejne grupy zagranicznych goci, tym razem z partnerskich miast Supska, czyli angielskiego Carlisle i niemieckiego Flensburga. Modzie staraa si pokonywa bariery kulturowe, dziki czemu uczniowie poznawali zwyczaje rówieników z innych krajów oraz uczyli si tolerancji.

Oczywicie przedstawione wydarzenia i sukcesy s tylko niewielk czstk z szedziesicioletniej historii szkoy.

Dyrektorzy szkoy w latach 1947 - 2007

Warzyski Lucjan 1947-1948
Ligocki Leon 1948-1950
Onderski Edward 1950-1951
Szostek Antoni 1951-1953
Grzesiuk Stanisaw 1953-1972
Wonica Józef 1972-1984
Filimoniak Zbigniew 1984-1985
Pazik Jerzy 1985-1992
Bonat Andrzej 1992-2007
Musznicki Bogdan od 2007
Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014