Projekt - "Praktyki w dobrym stylu"Date: 7 października 2016 r.

Z przyjemnością informujemy, e projekt pt: "Praktyki w dobrym stylu", opracowany przez nauczycieli naszej szkoy, Aleksandr Adler i Beat Je, zoony w ramach unijnego programu ERASMUS+ zosta zatwierdzony do realizacji. Zesp ekspertw bardzo wysoko oceni projekt pod wzgldem merytorycznym. Wartoś projektu wynosi 205 272,00 euro. Bdzie on realizowany w latach 2016-2018 przez Zespl Szk Technicznych w Supsku w partnerstwie z Europroyectos Erasmusplus S.L. w Hiszpanii oraz VITALIS Betreuungsgesellschaft fr Medellprojekte mbh w Niemczech.

W ramach projektu najlepsi uczniowie naszej szkoy, w kolejnych dwch latach, ksztaceni na kierunkach technik organizacji reklamy, technik przemysu mody, technik technologii drewna, fototechnik i technik informatyk, wyjadą na 2 tygodniowe stae do Hiszpanii i Niemiec. W czasie praktyk uczniowie bdą zdobywa szlify zawodowe, ale te zwiedza ciekawe miejsca w Andaluzji i Saksonii oraz poznawa kultur i zwyczaje kraju, w ktrym odbywa bdą stae. Projekt jest w stu procentach finansowany ze środkw unijnych i uczestnik nie ponosi adnych kosztw.

Wyjazdy uczniw zostaną poprzedzone przygotowaniem jzykowym, pedagogiczno-zawodowym, a take kulturowym. Po powrocie modzie otrzyma certyfikaty uczestnictwa w zagranicznej praktyce w ramach programu Erasmus+, m.in. Europass Mobiolnoś, honorowane przez wszystkich pracodawcw europejskich.

Opiekunami projektu są Aleksandra Adler i Beata Je.

Zasady rekrutacji do projektu zostaną opublikowane na tej stronie w pniejszym terminie.


Date: 10 listopada 2016 r.

Rozpoczynamy rekrutacj do projektu Praktyki w dobrym stylu . Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejską w ramach Programu Erasmus+ Mobilnoš edukacyjna, Mobilnoš osb uczących si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego.

Adresatami projektu w roku szkolnym 2016/2017 są uczniowie III klasy Technikum Nr 3 Zespou Szk Technicznych w Supsku ksztacący si w zawodzie technik technologii drewna, fototechnik, technik przemysu mody, technik organizacji reklamy oraz uczniowie II klasy - technik informatyk.

W przypadku nie wyonienia kandydatw z powyszych klas, nabr zostanie uzupeniony przez uczniw innych klas danego profilu.

Od listopada 2016 r. bdzie trwa nabr na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Hiszpanii i w Niemczech, w ramach programu Erasmus+ Praktyki w dobrym stylu. Osoby zakwalifikowane do udziau w projekcie bdą miay sfinansowany przejazd do Hiszpanii lub Niemiec, ubezpieczenie na czas pobytu i podry, pene wyywienie, zakwaterowanie, udzia w praktykach zawodowych w firmach zagranicznych, kursy doskonalące znajomoš jzyka angielskiego, j. niemieckiego lub j. hiszpaskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek.

W toku postpowania rekrutacyjnego w 2016 r. wyonionych zostanie ącznie 60 uczniw, z nastpującym podziaem:

a) praktyki w Hiszpanii:
- grupa odzieowo reklamowa, w terminie 06 - 17.03.2017r. ,
20 uczniw ( technik technologii odziey oraz technik organizacji reklamy)

- grupa drzewno fotograficzna, w terminie 27.03.- 07.04. 2017r. ,
20 uczniw ( technik technologii drewna i fototechnik)

b) praktyka w Niemczech:
- grupa informatyczna, termin: 15-26.05.2017r.
20 uczniw (technik informatyk)

W ramach projektu wyoniona modzie wyjedzie na wiosn 2017 na dwutygodniowe stae.
Informacji o projekcie udziela koordynator projektu p. Aleksandra Adler.
Zapraszamy do udziau!

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Zaącznik 1 - wersja .docx - wersja .pdf
Ošwiadczenie rodzicw
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danch osobowych

Date: 27 listopada 2016 r.

Komisja ds. rekrutacji uczniw - beneficjentw powoana do realizacji projektu: Praktyki w dobrym stylu, przeprowadzia procedur rekrutacyjną zgodnie z regulaminem zawartym w projekcie.
Na posiedzeniu komisji w dniu 23.11.2016r. zostay podane informacje dotyczące punktacji za:

  1. wynik testu z j. angielskiego
  2. šrednią ocen kocoworocznych ( 2015/2016) z przedmiotw zawodowych
  3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  4. dodatkowe informacje - opinia wychowawcy

Komisja zsumowaa punkty i ustalia list osb zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zawodowe do Hiszpanii i Niemiec.
Skad komisji rekrutacyjnej:

  1. Dyrektor ZST w Supsku p. Grayna Zienkiewicz
  2. Koordynator projektu p. Aleksandra Adler
  3. Opiekun projektu p. Beata Je
  4. Kierownik ksztacenia praktycznego p. Dorota Kalota
  5. Wychowawcy klas: p. Olena Moro, p. Jolanta Suchaska i p. Rafa Szamocki

Kliknij w zdjcie aby zobaczy galeri.

Date: 3 luty 2017 r.

Redagowanie Europass CV - "Praktyki w dobrym stylu"

W dniach 1, 3 lutego br. uczniowie klas III Tos i III Tfd Zespou Szk Technicznych w Supsku uczestniczący w projekcie "Praktyki w dobrym stylu" realizowanego w ramach programu Erasmus+ pisali Europass CV w jzyku angielskim. Nastpnie zostay one przesane do firm, w ktrych uczniowie mają odbywa praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Byo to pierwsze tak wane zaprezentowanie swoich došwiadcze, wiedzy i umiejtnošci na europejskim rynku pracy. Potencjalni pracodawcy niewiele czasu pošwicają na analiz nadsyanych ofert, stąd koniecznoš stworzenia takiego wraenia w CV, aby przyciągno uwag i zasugiwao na pozytywne rozpatrzenie. Beneficjenci projektu starali si, wykorzystując przejrzystą struktur dokumentu, wskaza swoje mocne strony. W redagowaniu CV wspierali uczniw opiekunowie praktyk: p. Kinga Kobzdej-Ptak, Olena Moro i Aleksandra Adler.

Koordynator projektu - Aleksandra Adler


Kliknij w zdjcie aby zobaczy galeri.

Date: 20 luty 2017 r.

Temat: Spotkanie organizacyjno-informacyjne przed wyjazdem do Hiszpanii

Realizując przygotowania do wyjazdu na praktyki zagraniczne w Hiszpanii w ramach projektu "Praktyki w dobrym stylu" w dniu 20 lutego br. zostao zorganizowane spotkanie organizacyjno-informacyjne z beneficjentami projektu oraz z ich rodzicami. W czasie spotkania zostay przedstawione gwne cele, zaoenia i wartošci projektu realizowanego w ramach programu unijnego Erasmus+ oraz sens i znaczenie programw unijnych w zwikszeniu atrakcyjnošci i konkurencyjnošci beneficjentw uczestniczących w zdobywaniu došwiadczenia zawodowego w ramach stay zagranicznych.
Omwiono dziaania przygotowujące uczniw do mobilnošci, m.in. kursy jzykowe, spotkania i warsztaty, jakimi objto uczestnikw projektu. Zaprezentowano program kulturowy przygotowany we wsppracy z naszym hiszpaskim partnerem, a take przedstawiono regulamin praktyk, warunki ubezpieczenia, podry i pobytu za granicą uczniw ZST.
W spotkaniu uczestniczyli:
wicedyrektor szkoy mgr Izabela Mroczkowska- Bujak,
wychowawca klasy mgr Rafa Szamocki,
opiekun grupy w Hiszpanii mgr Kinga Kobzdej - Ptak,
opiekun projektu mgr Beata Je i
koordynator projektu mgr Aleksandra Adler


Kliknij w zdjcie aby zobaczy galeri.

Date: 21 luty 2017 r.

Szkolenie i warsztaty BHP

W związku z realizowanym przez ZST w Supsku w ramach programu Erasmus+ projektem "Praktyki w dobrym stylu" 21 lutego br. zostay przeprowadzone warsztaty i szkolenie dla beneficjentw projektu odnošnie zasad BHP, przestrzegania przepisw Prawa Pracy, ale te zostay przedstawione i omwione programy realizowanych praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii.

Uczniowie zapoznali si z regulaminem praktyk, a take przeprowadzono instrukta wypeniania dzienniczka praktyk.
Spotkanie poprowadzili:
Kierownik ksztacenia praktycznego mgr Dorota Kalota,
Spoeczny inspektor BHP mgr Mariusz Gorze oraz
koordynator projektu mgr Aleksandra Adler.


Date: 28 luty 2017 r.

Hola Espana!

Hiszpania jest krajem bardzo zrnicowanym pod wzgldem kultury, tradycji i jzyka.
Corrida, La Tomatina, Flamenco, Alhambra to pojcia, ktre kady zna, ale nie kady ma moliwoš poznania ich bliej bdąc w Hiszpanii. Uczniowie ZST w Supsku uczestniczący w staach zagranicznych w ramach Erasmusa+, realizując projekt "Praktyki w dobrym stylu", przygotowują si do wyjazdu do Andaluzji, prowincji wchodzącej w skad pastwa hiszpaskiego. Ich wyjazd poprzedzony zosta spotkaniem informacyjnym z panią kustosz Anną Sujecką, ktra w sposb wyjątkowo barwny omwia i zilustrowaa najwaniejsze miasta tego regionu, ich zabytki, obyczaje miejscowej ludnošci, kultur, zwyczaje i tradycj.
Z wašciwą sobie swadą przybliya uczniom ten daleki, ale ju niedugo tak bliski kraj, w ktrym spdzą nadchodzące dwa tygodnie praktyk.

Koordynator projektu
Aleksandra Adler


Kliknij w zdjcie aby zobaczy galeri.


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014