Projekt - "Szkoła równych szans"Date: 1 września 2016 r.

Od 1 listopada 2016r. do 30 listopada 2017r. w naszej szkole będzie realizowany projekt "Szkoła równych szans", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt przewiduje współpracę z Offene Schule Köln w Kolonii na rzecz wymiany dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Uczestnikami projektu będą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, a także uczniowie uczęszczający do klas integracyjnych. Łącznie w projekcie weźmie udział 20 nauczycieli z naszej szkoły, 8 nauczycieli ze szkoły niemieckiej oraz 20 uczniów (po 10 osób z każdej szkoły).

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia integracyjnego, rozwijanie kompetencji społecznych, międzykulturowych, językowych i informatycznych uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie wiedzy zawodowej nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych i wzbogacenie ich warsztatu pracy o nowe pomoce, metody i narzędzia dydaktyczne.

Osiągnięciu celu projektu ma służyć organizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Poza tym odbędą się dwie wymiany uczniowskie, w czasie których zostaną zrealizowane projekty edukacyjne o tematyce ekologicznej: w Słupsku (w kwietniu 2017r.) projekt "Naturalne i odzyskane zasoby", w Kolonii (we wrześniu 2017r) projekt "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji". Udział w wymianach będzie poprzedzony zajęciami z przygotowania kulturowego, pedagogicznego i merytorycznego, odbywającymi się na terenie szkoły. Uczniowie będą również uczestniczyć w warsztatach informatycznych i filmowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów klasy II sfh do udziału w projekcie. Więcej informacji można zasięgnąć u pani Elżbiety Saby.


Podstawowe informacje na temat projektu
Tytuł projektu: „Szkoła równych szans”
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA219-026116
Program: Erasmus+
Sektor: Edukacja szkolna
Akcja kluczowa: Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Rodzaj projektu: Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk
Typ partnerstw strategicznych: Współpraca szkół
Organizacja wnioskująca: Zespół Szkół Technicznych w Słupsku
Organizacja partnerska: Offene Schule Köln
Kwota dofinansowania: 29 950,00 euro
Beneficjenci: 20 nauczycieli ZST, 8 nauczycieli OSK, 10 uczniów klasy integracyjnej ZST, 10 uczniów klasy integracyjnej OSK
Czas trwania: 01.11.2016-30.11.2017
Cel główny projektu: podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia integracyjnego poprzez wymianę doświadczeń i know-how w zakresie edukacji włączającej, wspieranie nauczycieli w radzeniu sobie ze złożonym charakterem środowiska szkolnego i w wykorzystywaniu w procesie nauczania nowych metod i narzędzi; rozwój kompetencji społecznych, interkulturowych, informatycznych i językowych uczniów
Koordynator projektu: p. Elżbieta Saba

Powołanie Zespołu zarządzającego

W dniu 1 września 2016r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Technicznych powołał Zespół zarządzający projektu "Szkoła równych szans". W skład Zespołu weszły: pani Elżbieta Saba - koordynator projektu, pani Magdalena Czyżewska - kierownik projektu i pani Anna Słońska - specjalista ds. rozliczania i kontroli finansowej.


Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

W dniu 1 września 2016r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku powołał w oparciu o wytyczne projektu "Szkoła równych szans", nr 2016-1-PL01-KA219-026116 , Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 1. Dyrektor ZST - mgr Grażyna Zienkiewicz - przewodniczący
 2. Koordynator projektu - mgr Elżbieta Saba
 3. Kierownik projektu - mgr Magdalena Czyżewska
 4. Pedagog szkolny - mgr Beata Jeż
 5. Wychowawca klasy II fsh - mgr inż. Marcin Masłowski
 6. Wychowawca klasy III fi - mgr inż. Krzysztof Smoliński
 7. Wychowawca klasy III si - mgr Daniel Kot
 8. Wychowawca klasy II LPS - mgr Adam Mroczek
 9. Wychowawca klasy I TOM - mgr Anna Dadura

Do zadań Komisji należy opracowanie "Regulaminu rekrutacji" w oparciu o wytyczne określone we wniosku projektowym, przeprowadzenie zgodnie z "Regulaminem" procedury rekrutacyjnej wśród uczniów klas: II fsh, III fi, III si, II LPS i ITOM, ogłoszenie "Listy osób zakwalifikowanych" i "Listy rezerwowej" oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań.


Date: 5 września 2016 r.

W dniu 5 września 2016r. Komisja Rekrutacyjna opracowała Harmonogram rekrutacji oraz Regulamin rekrutacji do projektu "Szkoła równych szans". Z obydwoma dokumentami można zapoznać się poniżej:

Harmonogram rekrutacji do projektu "Szkoła równych szans"
05.09.2016 - ogłoszenie Regulaminu rekrutacji
13.09.2016 - weryfikacja ocen z zachowania na zakończenie roku sz. 2015/2016
14.09.2016 - rozmowa kwalifikacyjna
22.09.2016 - weryfikacja opinii wychowawców o uczniach
26.09.2016 - posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
03.10.2016 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej

Regulamin rekrutacji "Szkoła równych szans"


Date: 8 września 2016 r.

Powołanie Zespołu projektowego

W dniu 8 września 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Technicznych powołał Zespół projektowy projektu "Szkoła równych szans". W skład Zespołu weszli: opiekunowie grupy projektowej - p. Marcin Masłowski i p. Anetta Bengier, specjaliści ds. TIK - p. Radosław Sorbian, p. Krzysztof Smoliński, p. Adam Mroczek i p. Rafał Szamocki, opiekun warsztatów plastycznych - p. Katarzyna Tomasiak. Ponadto powołano grupę nauczycieli i pracowników pedagogicznych zaangażowanych w działania projektowe, w skład której weszli: p. Aleksandra Adler, p. Beata Jeż, p. Laryssa Kumorowska, p. Marzena Pietruk-Żytkowska, p. Marzena Gogol, p. Jacek Jaśkiewicz, p. Anna Dadura.


W dniu 8 września 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Technicznych ogłosił listę nauczycieli i pracowników pedagogicznych ZST, będących bezpośrednimi beneficjentami projektu "Szkoła równych szans". Spotkanie informacyjno-organizacyjne, którego celem będzie zapoznanie z założeniami i harmonogramem działań projektowych, odbędzie się w listopadzie 2016r.

Lista nauczycieli - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

 1. Adler Aleksandra
 2. Aslan Dorota
 3. Bengier Anetta
 4. Gogol Marzena
 5. Gorzeń Mariusz
 6. Grochała Jarosław
 7. Jaśkiewicz Jacek
 8. Jeż Beata
 9. Kumorowska Laryssa
 10. Masłowski Marcin
 11. Moroń Olena
 12. Nagórska Dorota
 13. Piastowska Ewa
 14. Pietruk-Żytkowska Marzena
 15. Przytarska Beata
 16. Rosiak Jacek
 17. Smoliński Krzysztof
 18. Sobe Rita
 19. Sorbian Radosław
 20. Widejko Alina
Lista rezerwowych
 1. Starzecka Alicja
 2. Koch Katarzyna
 3. Kalota Dorota
 4. Kot Daniel

Date: 3 października 2016 r.

Dnia 26 września 2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, na którym ustalono listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Szkoła równych szans" oraz listę osób rezerwowych. Wyboru beneficjentów projektu dokonano zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Wszyscy uczniowie musieli wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej (zdjęcia poniżej). Komisja brała pod uwagę również ocenę z zachowania na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 oraz opinię wychowawcy klasy. Wszystkim, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji gratulujemy.

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Szkoła równych szans"

 1. Fijałkowski Kevin
 2. Gryniewiecki Patryk
 3. Harasimiuk Wojciech
 4. Jarocha Igor
 5. Konkol Magdalena
 6. Łaga Karol
 7. Milewczyk Anna
 8. Nawrocka Karolina
 9. Plawgo Krzysztof
 10. Szymankowska Sandra
Lista osób rezerwowych
 1. Brach Patryk
 2. Derda Tomasz
 3. Słowik Matylda
 4. Zbrzeźniak Nikola

fot. Sandra Wolna


Date: 14 października 2016 r.

Spotkanie informacyjno-organizacyjne Zespołu projektowego
W dniu 14 października 2016r. odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla członków Zespołu projektowego, prowadzone przez koordynatora projektu - panią Elżbietą Sabę. W trakcie spotkania członkowie Zespołu zostali zapoznani z podstawowymi informacjami o programie Erasmus+ i o projekcie "Szkoła równych szans". Szczegółowo omówiono cele, założenia i oczekiwane rezultaty projektu. Przedstawiono także listy bezpośrednich beneficjentów, harmonogram działań projektowych oraz zasady zarządzania projektem. Każdy z członków Zespołu otrzymał wykaz zadań, jakie ma zrealizować, wraz z czasem ich trwania i terminami. Ponadto dokonano analizy posiadanych i potrzebnych zasobów, omówiono procedury przepływu informacji oraz ustalono harmonogram spotkań roboczych członków Zespołu. W ramach spotkania pani Saba przedstawiła także krótką prezentację organizacji partnerskej - Offene Schule Köln.

Materiały do pobrania poniżej:

Prezentacja Erasmus+
Prezentacja Projekt Szkoła równych szans
Prezentacja Offene Schule Köln
Harmonogram spotkań roboczych Zespołu projektowego

fot. Rafał Szamocki


Date: 14 października 2016 r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-organizacyjne dla nauczycieli - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

Dnia 9 listopada 2016r. o godz. 15.45 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku (biblioteka szkolna) odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla nauczycieli - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans".

Porządek spotkania:

 1. Przywitanie.
 2. Krótka informacja o programie Erasmus+.
 3. Podstawowe informacje o projekcie "Szkoła równych szans": cele, założenia, oczekiwane rezultaty, zasady finansowania, grupy beneficjentów.
 4. Prezentacja Offene Schule Köln - organizacji partnerskiej.
 5. Przedstawienie członków Zespołu zarządzającego i Zespołu projektowego.
 6. Harmonogram działań projektowych.
 7. Omówienie procedury przepływu informacji, monitorowania i ewaluacji.
 8. Pytania.
 9. Ankieta ewaluacyjna spotkania.


Date: 19 października 2016 r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" i ich rodziców/opiekunów prawnych
Dnia 3 listopada 2016r. o godz. 16.30 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku (biblioteka szkolna) odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Porządek spotkania:

 1. Przywitanie i przedstawienie osób odpowiedzialnych za realizację projektu.
 2. Krótka informacja o programie Erasmus+.
 3. Podstawowe informacje o projekcie "Szkoła równych szans": cele, założenia, zasady finansowania, grupy beneficjentów, oczekiwane rezultaty.
 4. Prezentacja Offene Schule Köln - organizacji partnerskiej.
 5. Harmonogram działań projektowych.
 6. Regulamin uczestnictwa w projekcie - prawa i obowiązki uczestnika.
 7. Dokumentacja: Deklaracja uczestnictwa, Zgoda rodziców/prawnych opiekunów, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Dane beneficjenta projektu.
 8. Omówienie sposobów i kanałów komunikacji rodziców/prawnych opiekunów z koordynatorem i kierownikiem projektu.
 9. Pytania.
 10. Ankieta ewaluacyjna spotkania.

Poniżej można pobrać następujące dokumenty:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dane beneficjenta projektu
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna

Date: 4 listopada 2016 r.

Pierwsze działanie projektowe - spotkanie informacyjno - organizacyjne dla uczniów- beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" i ich rodziców/prawnych opiekunów

W dniu 3 listopada 2016r. w bibliotece odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczniów beneficjentów projektu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, prowadzone przez koordynatora projektu - panią Elżbietą Sabę. W trakcie spotkania jego uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi informacjami o programie Erasmus+ i o projekcie "Szkoła równych szans". Szczegółowo omówiono cele, założenia i oczekiwane rezultaty projektu. Przedstawiono także harmonogram działań projektowych i osoby odpowiedzialne za jego realizację. W ramach spotkania pani Saba omówiła również program krótkoterminowych wymian grup uczniów oraz zaprezentowała szkołę partnerską - OSK Offene Schule Köln gGmbh.
Beneficjenci i ich rodzice podpisali także dokumenty warunkujące udział w projekcie.

Materiały do pobrania poniżej:

Prezentacja Erasmus+
Prezentacja Projekt Szkoła równych szans
Prezentacja Offene Schule Köln
Harmonogram działań projektowych

Aby zobaczyć więcej zdjęć kliknij w poniższa fotografię.fot. Rafał Szamocki


Date: 10 listopada 2016 r.

Kolejne działanie projektowe - spotkanie informacyjno - organizacyjne dla nauczycieli- beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

Grupa 20 nauczycieli naszej szkoły - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyła w dniu 9 listopada 2016r. w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, przygotowanym i prowadzonym przez koordynatora - panią Elżbietę Sabę. Nauczyciele poznali cele, założenia i przewidywane efekty projektu oraz harmonogram działań projektowych, w których będą uczestniczyć w ciągu najbliższych trzynastu miesięcy. Zostali także zapoznani ze składem osobowym Zespołu zarządzającego i Zespołu projektowego. Ponadto pani Saba przekazała zebranym podstawowe informacje o programie Erasmus+ oraz o szkole partnerskiej Offene Schule Köln. Treści omawiane na spotkaniu zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnych oraz ulotek umieszczonych na tablicach w bibliotece szkolnej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ponadto "Pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych" dotyczących projektu.

Materiały do pobrania poniżej:

Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Dane kontaktowe beneficjenta

Prezentacja Erasmus+
Prezentacja Projekt Szkoła równych szans
Prezentacja Offene Schule Köln
Harmonogram działań projektowych

fot. Rafał Szamocki


Date: 17 listopada 2016 r.

Warsztaty "e-Twinning bez tajemnic" dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 17 listopada 2016r. odbyły się dwugodzinne warsztaty "e-Twinning bez tajemnic" dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans", przygotowane i przeprowadzone przez nauczyciela informatyki - pana Radosława Sorbiana. W czasie zajęć uczniowie obejrzeli krótkie filmy instruktażowe, dzięki którym zapoznali się z narzędziami platformy e-Twinning. Następnie pracowali w oparciu o Karty pracy - zadaniem uczestników było założenie sobie konta na portalu i uzupełnienie swoich danych profilowych. Dzięki korzystaniu z e-Twinning członkowie grupy projektowej będą mogli nawiązać kontakty i komunikować się z rówieśnikami z niemieckiej szkoły partnerskiej Offene Schule Köln. Pozwoli to na lepsze poznanie się obu grup i ich wspólną pracę nad projektem przed podjęciem mobilności fizycznej czyli przed wymianami. e-Twinning umożliwi także rozwinięcie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym w praktyce, a także udoskonalenie kompetencji z zakresu TIK.

fot. Rafał Szamocki


Date: 28 listopada 2016 r.

Warsztaty "Podstawy e-Twinningu" dla nauczycieli - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

Grupa nauczycieli naszej szkoły - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyła w dniu 28 listopada 2016 r. w dwugodzinnych warsztatach "Podstawy e-Twinningu", przygotowanych i prowadzonych przez pana Radosława Sorbiana. W czasie warsztatów nauczyciele zarejestrowali się w programie e-Twinning, a następnie zapoznali z e-Twinningowymi narzędziami internetowymi, tj. z Desktopem czyli Pulpitem nauczyciela - prywatną przestrzenią pracy zarejestrowanego użytkownika oraz z TwinSpace, czyli przestrzenią do realizacji projektu. Nauczyciele wykorzystają platformę e-Twinning do wzajemnej komunikacji ze szkołą partnerską Offene Schule Köln w czasie realizacji projektu "Szkoła równych szans", do wymiany doświadczeń z nauczycielami z Kolonii w zakresie integracyjnego kształcenia zawodowego, a także do dzielenia się wypracowanymi w projekcie materiałami. Będą mogli również uczestniczyć w szkoleniach online organizowanych na e-Twinning i tym samym podnosić swoje kompetencje zawodowe.

fot. Rafał Szamocki


Date: 6 grudnia 2016 r.

Międzynarodowe spotkanie projektowe z udziałem przedstawicieli szkoły partnerskiej Offene Schule Köln z Kolonii

W dniach 4-6 grudnia 2016r. w naszej szkole odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe, w którym uczestniczyły przedstawicielki Offene Schule Köln: pani Martina Salchow - wicedyrektor, kierownik projektu po stronie niemieckiej oraz pani Dagmar Hausmann - nauczycielka niemieckiego i angielskiego, opiekun grupy uczniowskiej. Spotkanie miało na celu zbudowanie wzajemnego zaufania i podstaw do dobrej współpracy partnerskiej oraz lepsze przygotowanie działań projektowych.

W dniu 4 grudnia nauczycielki z OSK zwiedziły Słupsk i Ustkę oraz pracowały z panią Elżbietą Sabą - koordynator projektu - i panią Magdaleną Czyżewską - kierownik projektu w ZST - nad kwestiami związanymi z zarządzaniem projektem i upowszechnianiem jego rezultatów.

W dniu 5 grudnia goście z Kolonii zostali oficjalnie przywitani przez Dyrekcję naszej szkoły. Panie spotkały się także z grupą uczniów - beneficjentów projektu, a następnie z panią pedagog Joanną Gałązką, która omówiła specyfikę pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i zaprezentowała materiały do zajęć rewalidacyjnych. Następnie panie Salchow i Hausmann hospitowały lekcję wychowawczą w klasie III fi, prowadzoną przez pana Krzysztofa Smolińskiego oraz lekcję zawodową prowadzoną przez panią Marzenę Gogol. Kolejnym punktem programu była wizyta w Urzędzie Miasta i spotkanie z panią Anną Sadlak - dyrektor Wydziału Edukacji. Po południu nauczycielki z Niemiec wraz z paniami Elżbietą Sabą i Magdaleną Czyżewską oraz opiekunami polskiej grupy uczniowskiej - panią Anettą Bengier i panem Marcinem Masłowskim omówiły program wymiany w Słupsku i w Kolonii.

W dniu 6 grudnia zwiedzono Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie uczniowie klas integracyjnych odbywają zajęcia praktyczne. Z przeprowadzonej na zakończenie spotkania ewaluacji wynika, że jego uczestnicy ocenili go jako bardzo dobrze zorganizowane i efektywne.

fot. Rafał Szamocki


Date: 7 grudnia 2016 r.

Warsztaty filmowe dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozpoczął się cykl warsztatów filmowych dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans", mający na celu nabycie umiejętności nagrywania i montowania materiału filmowego. Zajęcia są prowadzone przez pana Adama Mroczka, a ich końcowym rezultatem będzie film prezentujący grupę projektową, który udostępnimy na platformie e-Twinning i na YouTube. Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali podstawowe pojęcia filmowe oraz nauczyli się obsługiwać kamerę cyfrową. Nakręcili także krótkie materiały filmowe, które będą montować na dalszych zajęciach.

Materiały do pobrania poniżej:

Program warsztatów

fot. Rafał Szamocki


Date: 8 grudnia 2016 r.

Trening interpersonalny i twórczości dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 8 grudnia 2016r. odbył się dwugodzinny Trening interpersonalny i twórczości dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans", prowadzony przez panią Marzenę Pietruk-Żytkowską. Celem zajęć było wzmacnianie integracji grupy, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz wspomaganie rozwoju osobistego i społecznego uczniów. Trening prowadzony był w oparciu o ćwiczenia indywidualne i zabawy grupowe, bazujące na metodzie uczenia się przez doświadczenie. Uczniowie mieli za zadanie między innymi przedstawić się grupie dopisując do każdej litery swojego imienia określenie ich charakteryzujące, podać skojarzenia z pojęciem "komunikacja", wskazać cechy wspólne i indywidualne w obrębie grupy, przygotować swój herb, narysować siebie jako roślinę, zwierzę czy samochód. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem i aktywnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach, co widać na poniższych zdjęciach.

fot. Rafał Szamocki


Date: 5 stycznia 2017 r.

Lekcja przedmiotowa na temat "Unia Europejska i jej wartości"dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 5 stycznia 2017r. uczniowie - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyli w lekcji na temat "Unia Europejska i jej wartości", przygotowanej i przeprowadzonej przez panią Aleksandrę Adler.
Celami lekcji było zapoznanie uczniów ze strukturą organizacyjną Unii Europejskiej, jej symbolami i wartościami, a także rozwinięcie wyobraźni i umiejętności uczniów w zakresie pracy w zespole, analizowania mapy, słuchania ze zrozumieniem, dyskutowania, wyszukiwania i porządkowania informacji, poszukiwania twórczych rozwiązań.
Lekcja przeprowadzona została w oparciu o metody podające (pogadanka), aktywizujące (burza mózgów, karty pracy, praca w grupach) i programowane (prezentacja multimedialna).
W pierwszej części zajęć uczniowie obejrzeli prezentację, której slajdy ilustrowały symbole Unii Europejskiej, etapy integracji europejskiej w latach 1950-2013 oraz instytucje unijne. Następnie prowadząca zajęcia w oparciu o tematyczne broszury zaprezentowała i omówiła wartości i cele Unii Europejskiej, tj. pokój i stabilizacja, bezpieczeństwo i ochrona, solidarność gospodarcza i społeczna, wspieranie wartości humanitarnych, prowadzenie polityki innowacyjnej i solidarnościowej, równość szans, ochrona środowiska. Po podsumowaniu tej części lekcji uczniowie uzupełnili karty pracy.
Dalsza część zajęć miała charakter warsztatowy. Uczniowie pracując w grupach mieli za zadanie wyciąć gwiazdki, opisać je i przykleić odpowiednio na dwa arkusze: "Moje oczekiwania wobec Unii Europejskiej" i "Mój wkład do Unii Europejskiej". Następnie porównano ilość gwiazdek na poszczególnych arkuszach, odpowiadając na pytanie, czy większe są oczekiwania uczniów wobec UE czy też więcej chcą zaoferować wspólnej Europie.
Na zakończenie lekcji została przeprowadzona jej ewaluacja w oparciu o miękkie metody (walizka, kosz).


Date: 12 stycznia 2017 r.

Uczniowie naszej szkoły - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" uczestniczą w warsztatach filmowych, prowadzonych przez pana Adama Mroczka. Efekty grudniowych zajęć do obejrzenia poniżej.


Poniżej pozostałe filmy do pobrania
Film Sandry Szymankowskiej
Film Wojtka Harasimiuka
Film Karoliny Nawrockiej
Film Magdy Konkol
Film Ani Milewczyk i Patryka Gryniewieckiego


Date: 10 luty 2017 r.

Warsztaty filmowe - praca nad filmem "Szkoła równych szans"

W styczniu i lutym 2017 r. uczniowie naszej szkoły - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" kontynuowali udział w warsztatów filmowych, pracując nad filmem prezentującym ich grupę projektową. Na styczniowych zajęciach stworzyli drabinkę scenariusza oraz nagrali część materiału do filmu, pokazującą wnętrza naszej szkoły i życie szkolne toczące się na auli, na sali gimnastycznej i w pracowniach szkolnych. W lutym gościli z kamerą w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, gdzie filmowali przebieg zajęć praktycznych w Pracowniach Drzewnych i Hotelarskich. Ostatnie ujęcia i montaż całego filmu miały miejsce w dniu 10 lutego. Zdjęcia z warsztatów poniżej.


Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć galerię.

fot. Rafał Szamocki i Anna MilewczykDate: 14 luty 2017 r.

Uroczysta premiera filmu "Szkoła równych szans"

W czasie uroczystości szkolnej English love songs contest w dniu 14 lutego 2017r. w ramach upowszechniania rezultatów projektu odbyła się uroczysta premiera filmu "Szkoła równych szans", nakręconego przez uczniów - członków grupy projektowej w czasie warsztatów filmowych pod kierunkiem pana Adama Mroczka. Film bardzo się podobał widowni i zebrał gromkie brawa. Autorzy filmu otrzymali z rąk pani koordynator Elżbiety Saby Zaświadczenia udziału w warsztatach.


Date: 15 luty 2017 r.

Film "Szkoła równych szans"

Rezultatem warsztatów filmowych dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"- jest film nakręcony przez uczestników zajęć pod kierunkiem pana Adama Mroczka. Film prezentuje grupę projektową. Zapraszamy do jego obejrzenia !Date: 28 luty 2017 r.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli ZST - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 28 lutego 2016r. grupa nauczycieli naszej szkoły - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" - uczestniczyła w czterogodzinnych warsztatach na temat "Metoda projektu edukacyjnego w kształceniu integracyjnym". Warsztaty poprowadziła pani Agata Pietkiewicz - prelegent z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Celem zajęć było zapoznanie z istotą metody projektu oraz etapami jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w zespole integracyjnym.
Warsztaty składały się z dwóch części - w pierwszej nauczyciele ugruntowali swoją wiedzę o metodzie projektu edukacyjnego. Pani Pietkiewicz omówiła etapy projektu, zwracając uwagę na czynności nauczyciela i uczniów, oraz sporządzanie jego dokumentacji. Udzieliła także wskazówek dotyczących motywowania uczniów do pracy tą metodą oraz dostosowania zadań do rodzaju niepełnosprawności członków grupy projektowej.
W drugiej części nauczyciele wymieniali się doświadczeniami z realizacji prac projektowych w ramach projektu edukacyjnego "Naturalne i odzyskane zasoby", którego rezultaty zostaną publicznie przedstawione w czasie krótkoterminowej wymiany grup uczniów w kwietniu bieżącego roku.
W czasie warsztatów każdy z beneficjentów oraz pani prelegent otrzymali pakiet materiałów promocyjnych projektu, składający się z długopisu, teczki oraz notesu.
Udział w warsztatach został potwierdzony Zaświadczeniami, które nauczyciele otrzymali z rąk pani Elżbiety Saby - koordynator projektu.


Date: 29 marca 2017 r.

Warsztaty na temat "Surowce naturalne i wtórne" dla uczniów ZST - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 29 marca 2017r. uczniowie ZST w Słupsku - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyli w warsztatach na temat "Surowce naturalne i wtórne", prowadzonych przez pana Marcina Masłowskiego.
Celem warsztatów było przekazanie wiedzy o naturalnych i wtórnych surowcach oraz lepsze przygotowanie do realizacji projektu "Naturalne i odzyskane zasoby" w czasie krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Słupsku. W trakcie warsztatów beneficjenci obejrzeli krótką prezentację na temat surowców, a następnie musieli dokonać klasyfikacji pokazywanych przez pana Masłowskiego zasobów. Warsztaty miały przede wszystkim praktyczno-ćwiczeniowy charakter i dlatego też bardzo podobały się uczestnikom.


Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć galerię.

fot. Rafał Szamocki


Date: 31 marca 2017 r.

Lekcja ekologiczna "Segregacja to nie wariacja" dla uczniów ZST - beneficjentów projektu "szkoła równych szans"

W dniu 31 marca 2017r. uczniowie naszej szkoły - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyli w lekcji ekologicznej na temat "Segregacja to nie wariacja". Lekcję przygotowała i przeprowadziła pani Laryssa Kumorowska.
Celem zajęć było zapoznanie uczniów z głównymi problemami ekologicznymi, w tym przede wszystkim z problemem gospodarki odpadami. W czasie zajęć uczniowie obejrzeli krótką prezentację na temat segregowania odpadów, a potem sami musieli posegregować przykładowe odpady do odpowiednich pojemników. Na zakończenie rozwiązali quiz sprawdzający wiedzę na temat odpadów i ich selektywnego zbierania.


Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć galerię.

fot. Rafał Szamocki


Date: 31 marca 2017 r.

Wideokonferencja "Model edukacji włączającej w Polsce" z udziałem nauczycieli ZST w Słupsku i OSK Offene Schule Koln w Kolonii

W dniu 31 marca 2017r. grupa nauczycieli naszej szkoły - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" - uczestniczyła w wideokonferencji na temat "Model edukacji włączającej w Polsce".
Drugą lokalizację stanowiła szkoła partnerska OSK Offene Schule Koln w Kolonii. Celem konferencji było zapoznanie pedagogów z Niemiec z polskim modelem edukacji włączającej. Nauczyciele obu szkół zapoznali się jeszcze przed konferencją z prezentacją multimedialną "Model edukacji włączającej w Polsce", opracowaną przez panią Marzenę Pietruk-Żytkowską. W czasie spotkania nauczyciele z OSK zadawali pytania dotyczące kształcenia integracyjnego w Polsce oraz warunków nauczania i uczenia się w klasach integracyjnych w ZST. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w naszej szkole i mimo małych problemów technicznych można je uznać za owocne i udane. Konferencja stworzyła bowiem płaszczyznę dla zadawania pytań i krótkiej dyskusji i w rezultacie umożliwiła poszerzenie horyzontów edukacyjnych nauczycieli.


Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć galerię.

fot. Rafał Szamocki
Date: 11 kwietnia 2017

Spotkanie informacyjne dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" i ich rodziców/prawnych opiekunów dotyczące udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w Słupsku

W dniu 11 kwietnia 2017r. o godz. 16.30 w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów - beneficjentów i ich rodziców/prawnych opiekunów, dotyczące udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w Słupsku. Spotkanie przygotowała i poprowadziła pani Elżbieta Saba - koordynator projektu. Uczestniczyło w nim 10 uczniów i 11 rodziców oraz opiekun grupy - pan Marcin Masłowski.

W trakcie spotkania pani Saba przypomniała główne cele i założenia wymiany w Słupsku, omówiła sprawy organizacyjne, tj. warunki zakwaterowania, wyżywienie, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa, zasady i warunki ubezpieczenia, zasady finansowania wymiany. Zapoznała zebranych z programem wymiany oraz z Regulaminem zachowania się podczas wymiany i z Regulaminem Hotelu Centrum Kształcenia Praktycznego PGH-B w Słupsku, a uczniowie podpisali Zobowiązania do przestrzegania Regulaminów. Rodzice wypełnili zaś wymaganą dokumentację, tj. Zgody na udział dziecka w wymianie i Informację o stanie zdrowia dziecka. Ponadto dokonano weryfikacji danych osobowych uczniów i danych kontaktowych rodziców/ opiekunów.

Każdy z uczestników otrzymał Pakiet materiałów informacyjnych, zawierający najważniejsze dane omawiane na spotkaniu.Date: 30 kwietnia 2017

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów w ramach projektu "Szkoła równych szans"

W dniach 24 - 29 kwietnia 2017r. w ramach projektu "Szkoła równych szans" odbyła się krótkoterminowa wymiana grup uczniów. Jej głównym celem było umożliwienie polskim i niemieckim nauczycielom nabycia bądź poszerzenia doświadczeń i umiejętności w zakresie stosowania metody projektu edukacyjnego w grupie integracyjnej poprzez wspólną pracę nad projektem "Naturalne i odzyskane zasoby". Wymiana miała także na celu rozwinięcie kompetencji kluczowych, językowych, społecznych i kulturowych uczniów oraz poszerzenie ich wiedzy o naturalnych zasobach i surowcach wtórnych.

W wymianie uczestniczyli beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" - czyli 10 uczniów naszej szkoły i 10 uczniów ze szkoły partnerskiej OSK Offene Schule Köln z Kolonii wraz z opiekunami: panią Anettą Bengier, panem Marcinem Masłowskim oraz paniami Martiną Salchow i Dagmar Hausmann.

Program pierwszego dnia obejmował zabawy integracyjne oraz wprowadzenie w tematykę projektu realizowanego w czasie wymiany (sformułowanie oczekiwań, podział na grupy robocze). Goście z Niemiec zwiedzili także naszą szkołę, a po południu zostali oprowadzeni przez polskich rówieśników po centrum Słupska. Wieczorem uczyli się słownictwa angielskiego związanego z ekologią, grając w gry językowe.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Drugi dzień wymiany rozpoczął się od obejrzenia prezentacji "Skarby Bałtyku" i "Dary natury", przygotowanych przez polskich uczniów. Ważnym punktem tego dnia było spotkanie w Ratuszu z panią Krystyną Danilecką Wojewódzką - Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska. Następnie uczniowie pracowali nad projektem w czterech grupach roboczych: grupa stolarska pod kierunkiem pana Marcina Masłowskiego wycinała figury ludzkie z płyt HDF, grupa "materiały naturalne" filcowała wełnę pod kierunkiem pani Katarzyny Tomasiak, grupa "odpady" sortowała surowce wtórne pod kierunkiem pani Anetty Bengier i pani Martiny Salchow, a grupa "happening" pod opieką pani Kingi Zaborowskiej i pani Dagmar Hausmann malowała transparenty. Po południu uczniowie zwiedzili Ustkę, a wieczorem był czas na zabawy integracyjne.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Trzeciego dnia wymiany uczniowie zwiedzili Pracownie Drzewno-Budowlane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku oraz uczestniczyli w warsztatach wikliniarskich. Po południu kontynuowali pracę w grupach roboczych: oklejali figury eko-ludków materiałami naturalnymi, tj. wełna, wiklina, muszle, okleina drzewna oraz surowcami wtórnymi, tj. makulatura, puszki, plastiki. Inna grupa wykonywała transparenty. Praca sprawiała uczniom dużą satysfakcję i sprzyjała integracji oraz porozumiewaniu się w językach obcych.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Program czwartego dnia wymiany obejmował zajęcia w grupach nad pracą projektową oraz zajęcia sportowe w sali gimnastycznej przygotowane przez panią Katarzynę Koch. Był również czas na wspólne zdjęcia studyjne wykonane przez samych uczniów w pracowni fotograficznej oraz na spotkanie niemieckich nauczycieli z przedstawicielami grona pedagogicznego naszej szkoły. Po południu odbyły się warsztaty decoupage w Młodzieżowym Domu Kultury, które przeprowadziła pani Kinga Zaborowska. Wieczorem wszyscy dobrze bawili się na wieczorze karaoke, prowadzonym przez pana Krzysztofa Smolińskiego.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Piąty dzień wymiany rozpoczął się od bardzo ważnego wydarzenia - happeningu "Eko-Ludzie"w Parku Kultury, Sportu i Rozrywki w Słupsku. Celem uroczystości było upowszechnienie rezultatów projektu "Naturalne i odzyskane zasoby", a także zachęcenie członków społeczności szkolnej i lokalnej do redukcji ilości odpadów, ich segregacji oraz dbania o naturalne zasoby naszego środowiska. Uczestnicy wymiany zaprezentowali swoje prace projektowe - czyli figury ludzkie, wycięte z płyt HDF i oklejone naturalnymi i wtórnymi surowcami oraz transparenty z hasłami propagującymi ideę integracji społecznej i postawę proekologiczną. Przedstawili także spektakl słowno - muzyczny o tematyce ekologicznej, przygotowany przez panią Martę Sołtysiak, i rozdawali ulotki promujące projekt i jego rezultaty. Spośród zaproszonych gości przybyli: pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, pani Anna Sadlak - Dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, pan Jan Gurgun - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku, pan Marek Książek - Kierownik Pracowni Drzewno-Budowlanych Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, Dyrekcja naszej szkoły oraz rodzice uczniów uczestniczących w projekcie i przedstawiciele lokalnych mediów - gazety Głos Pomorza, Telewizji Słupsk TV oraz Telewizji Kanał 6.

Po południu uczestnicy wymiany wzięli udział w warsztatach decoupage w Słupskim Ośrodku Kultury, które poprowadziła pani Kinga Zaborowska. Po tak intensywnym i pełnym dniu wrażeń wszyscy z chęcią udali się do Lasku Północnego na ognisko. Wieczorem w ramach przygotowania do zwiedzania elektrowni wodnej w Gałąźni Małej uczniowie polscy przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację "Elektrownie wodne w Dolinie Słupi".


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Program szóstego dnia wymiany obejmował zwiedzanie elektrowni wodnej w Gałąźni Małej, ewaluację wymiany i projektu "Naturalne i odzyskane zasoby" oraz pożegnalny "polski wieczór", który rozpoczął się od uroczystej kolacji. Goście z Niemiec mogli popróbować tradycyjnych polskich potraw, m.in. bigosu, żurku, smalcu. Następnie wszyscy obejrzeli krótką prezentację o Polsce, przygotowaną przez panią Bengier, śpiewali wspólnie piosenkę "Szła dzieweczka do laseczka", a potem nasi uczniowie uczyli niemieckich rówieśników polskich łamańców językowych. Na zakończenie wszyscy otrzymali z rąk pani Elżbiety Saby zaświadczenia udziału w wymianie, a goście z Niemiec także pamiątkowe upominki.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że uczestnicy wymiany ocenili ją bardzo wysoko zarówno pod względem organizacji, jak i efektywności. Najczęściej wymieniane korzyści, jakie uczniowie wynieśli z wymiany i realizacji projektu "Naturalne i odzyskane zasoby", to: rozwinięte umiejętności pracy zespołowej, publicznego występowania, malowania, segregowania śmieci, samopoznanie, wzrost samodzielności, poszerzona wiedza o naturalnych i wtórnych surowcach, zburzenie stereotypów i uprzedzeń, poznanie kultury kraju sąsiedzkiego oraz rozwinięta umiejętność posługiwania się językami obcymi (głównie angielskim).


Date: 5 czerwca 2017

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Kolonii

W dniach 31 maja - 3 czerwca 2017r. w OSK Offene Schule Köln w Kolonii odbyło się drugie z kolei międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu "Szkoła równych szans". Uczestniczyło w nim łącznie 5 osób, w tym trzech przedstawicieli Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku - p. Elżbieta Saba - koordynator projektu, p. Anetta Bengier i p. Marcin Masłowski - nauczyciele ZST beneficjenci projektu i opiekunowie grupy uczniowskiej oraz dwie przedstawicielki Offene Schule Köln - p. Martina Salchow - wicedyrektor, kierownik projektu oraz p. Dagmar Hausmann - nauczycielka OSK, opiekun grupy uczniowskiej. Spotkanie miało na celu wymianę uwag o dotychczasowym przebiegu projektu i sformułowanie wniosków dotyczących jego dalszej realizacji.

W dniu 31 maja odbyło się oficjalne spotkanie z udziałem dyrektora szkoły niemieckiej - pana Hansa Flinkerbuscha oraz z prezesem zarządu spółki OSK Offene Schule Koln gGmbH - panem Andreasem L.G. Reimann . Następnie omówiono kwestie organizacyjne związane z programem spotkania i pobytem polskich nauczycieli w Kolonii.

W dniu 1 czerwca nauczyciele z ZST hospitowali zajęcia w drugiej klasie średniej szkoły pierwszego stopnia, w czasie których mogli naocznie poznać stosowane w OSK metody pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Następnie zwiedzili szkołę i zostali zapoznani przez p. Salchow z wizją i misją oraz specyfiką pracy w OSK. Obejrzeli także przygotowane przez uczniów niemieckich prezentacje multimedialne, będące efektem zrealizowanych przez nich projektów edukacyjnych. Kolejny punkt spotkania poświęcony był omówieniu różnic pomiędzy "projektem edukacyjnym" a "nauczaniem projektowym". W dalszej części zreferowano wnioski z ewaluacji krótkoterminowej wymiany, która odbyła się w Słupsku, oraz omówiono kwestie związane z organizacją wymiany w Kolonii. Po zajęciach merytorycznych uczestnicy spotkania zwiedzili śródmieście Kolonii.

W dniu 2 czerwca odbyły się hospitacje zajęć lekcyjnych, m. in. języka francuskiego, techniki i nauczania projektowego. Następnie p. Salchow omówiła dokumentację szkolną prowadzoną w OSK, a p. Dagmar zapoznała z przykładowymi materiałami do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. W dalszej spotkania p. Salchow i p. Saba pracowały nad tekstem prezentacji, jaka zostanie przedstawiona w czasie wideokonferencji na temat modelu edukacji włączającej w Nadrenii - Północnej Westfalii. Dopracowano także szczegóły programu wymiany w Kolonii. Po południu uczestnicy spotkania odbyli wycieczkę do Bonn, gdzie zwiedzili wystawę o niemieckiej branży samochodowej w Domu Niemieckiej Historii.

W dniu 3 czerwca 2017r. nauczyciele z ZST uczestniczyli w "Stadtführung Köln in Kürze" (oprowadzanie po Kolonii), a po południu dokonano ewaluacji spotkania i zebrano idee do dalszej współpracy pomiędzy ZST i OSK.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Date: 13 czerwca 2017

Wideokonferencja "Model edukacji włączającej w Niemczech" z udziałem nauczycieli ZST w Słupsku i OSK Offene Schule Koln w Kolonii

W dniu 13 czerwca 2017r. grupa nauczycieli naszej szkoły - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" - uczestniczyła w wideokonferencji na temat "Model edukacji włączającej w Niemczech". Drugą lokalizację stanowiła szkoła partnerska OSK Offene Schule Koln w Kolonii. Celem głównym konferencji było poznanie przez polskich beneficjentów modelu edukacji włączającej w Niemczech.

Nauczyciele obu szkół zapoznali się z prezentacją multimedialną "Model edukacji włączającej w Nadrenii Północnej - Westfalii", opracowaną przez panią Martinę Salchow. W czasie spotkania nauczyciele z ZST zadawali pytania dotyczące kształcenia integracyjnego w Niemczech i w Nadrenii Północnej - Westfalii oraz warunków nauczania i uczenia się w klasach integracyjnych w OSK. Konferencja stworzyła płaszczyznę dla krótkiej dyskusji i w rezultacie umożliwiła poszerzenie horyzontów edukacyjnych nauczycieli.Date: 11 września 2017

Spotkanie informacyjne dla uczniów - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" i ich rodziców/prawnych opiekunów dotyczące udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w Kolonii

W dniu 11 września 2017r. o godz. 16.30 w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów - beneficjentów i ich rodziców/prawnych opiekunów, dotyczące udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w Kolonii. Spotkanie przygotowała i poprowadziła pani Elżbieta Saba - koordynator projektu. Uczestniczyło w nim 10 uczniów i 11 rodziców oraz opiekun grupy - pan Marcin Masłowski.

W pierwszej części spotkania pani Saba przedstawiła rodzicom dotychczasowe rezultaty projektu, w tym szczególnie efekty krótkoterminowej wymiany grup uczniów, która odbyła się w kwietniu 2017r. w Słupsku. Rodzice obejrzeli prace projektowe wykonane przez uczniów oraz film pt. "Naturalne i odzyskane zasoby" nakręcony podczas wymiany.

W drugiej części spotkania pani Saba przypomniała główne cele, założenia i uczestników krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Kolonii. Następnie omówiła sprawy organizacyjne związane z udziałem w wymianie, takie jak: warunki zakwaterowania, wyżywienie, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa, zasady i warunki ubezpieczenia, zasady finansowania wymiany oraz praktyczne wskazówki (Jak się spakować?). Przedstawiła program wymiany oraz zapoznała zebranych z Regulaminem zachowania się podczas wymiany i z Regulaminem schroniska młodzieżowego Jugendherberge Köln-Riehl w Kolonii. Na zakończenie uczniowie i ich rodzice podpisali dokumentację warunkującą udział w wymianie.

Każdy z uczestników otrzymał Pakiet materiałów informacyjnych, zawierający najważniejsze dane omawiane na spotkaniu.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Date: 15 września 2017

Warsztaty "Hallo Deutschland!" dla uczniów ZST - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 15 września 2017r. uczniowie ZST - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach na temat "Hallo Deutschland!". Zajęcia przygotowała i poprowadziła pani Anetta Bengier.

Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy uczniów o Niemczech, Nadrenii Północnej-Westfalli i mieście Kolonia. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się ze znanymi osobami, miejscami, produktami i zabytkami związanymi z państwem niemieckim. Następnie poznali najważniejsze dane geograficzno-polityczne i demograficzne dotyczące RFN. Na zakończenie przygotowali plakat na temat Niemiec. Rezultatem warsztatów był wzrost wiedzy realioznawczej oraz świadomości międzykulturowej uczestników.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Date: 15 września 2017

Warsztaty "Jak zdrowo jeść?" dla uczniów ZST - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 15 września 2017r. uczniowie ZST - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyli w warsztatach na temat "Jak zdrowo jeść?", przygotowanych i przeprowadzonych przez panią Anettę Bengier.
Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy uczniów o zasadach zdrowego odżywiania się oraz zapoznanie ze strukturą projektu "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji", jaki będzie realizowany w czasie krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Kolonii.
Warsztaty zostały przeprowadzone w oparciu o metody podające i aktywizujące.
W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z piramidą żywieniową, a następnie przedstawili w postaci plakatu zasady zdrowego odżywiania się.
Rezultatem warsztatów jest wzrost wiedzy i świadomości uczestników w zakresie zdrowego odżywiania się oraz ich lepsze przygotowanie do realizacji projektu w Kolonii.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Date: 18 września 2017

Warsztaty "Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach trudnych?" dla uczniów ZST - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 18 września 2017r. uczniowie ZST - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyli w warsztatach "Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach trudnych?", przygotowanych i prowadzonych przez panią pedagog Beatę Jeż.

Celem zajęć było rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w sytuacjach trudnych i nowych, np. w sytuacji wyjazdu za granicę. Warsztaty prowadzone były w oparciu o metody uczenia się przez doświadczenie.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z definicją stresu oraz jego negatywnymi i pozytywnymi aspektami. Następnie rozwiązali test określający poziom stresu w ich życiu. W dalszej części warsztatów rozwiązywali ćwiczenia pozwalające na doskonalenie umiejętności rozpoznawania oznak stresu oraz radzenia sobie ze stresem. Każdy z uczestników miał za zadanie wypisanie indywidualnych metod i technik radzenia sobie w sytuacjach stresogennych w czasie wyjazdu zagranicznego. Na zakończenie uczniowie wykonali ćwiczenie relaksacyjne, pomagające wyrobić nawyk pozytywnego myślenia.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Date: 22 września 2017

Lekcja na temat "Zdrowa żywność - hit czy mit?" dla uczniów ZST - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 22 września 2017r. uczniowie ZST - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyli w lekcji na temat "Zdrowa żywność - hit czy mit?", przygotowanej i przeprowadzonej przez panią Laryssę Beatę Kumorowską.

Celem lekcji było zapoznanie z cechami zdrowej żywności i metodami jej produkcji. Lekcja została przeprowadzona w oparciu o metody podające i programowane.

W trakcie lekcji uczniowie prezentowali przyniesione przez siebie produkty spożywcze, które według nich są zdrowe i analizowali ich skład. Nauczycielka omówiła następnie chemiczne dodatki do żywności i ich negatywny wpływ na nasze zdrowie. Zwróciła także uwagę na fakt, iż metodą uniknięcia szkodliwych związków jest kupowanie produktów z pewnego źródła lub tych posiadających certyfikaty żywności ekologicznej oraz – co najważniejsze – uważne czytanie etykiet na opakowaniach żywności. Na zakończenie uczniowie obejrzeli prezentację, dzięki której dowiedzieli się, które certyfikaty i oznaczenia na opakowaniach artykułów spożywczych są wiarygodne, a które fałszywe.

Rezultatem udziału w lekcji był wzrost wiedzy uczniów o składzie zdrowej i szkodliwej dla zdrowia żywności. Wzrosła także ich świadomość w zakresie właściwych nawyków związanych z kupowaniem żywności.


Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

fot. Rafał Szamocki


Date: 2 października 2017

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów w Kolonii

W dniach 25 - 30 września 2017r. w ramach projektu "Szkoła równych szans" odbyła się krótkoterminowa wymiana grup uczniów w Kolonii. Jej głównym celem było umożliwienie polskim i niemieckim nauczycielom poszerzenia doświadczeń i umiejętności w zakresie stosowania metody projektu edukacyjnego w grupie integracyjnej poprzez wspólną pracę nad projektem "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji". Wymiana miała także na celu rozwinięcie praktycznych życiowych umiejętności uczniów oraz ich kompetencji kluczowych, językowych, społecznych i kulturowych, jak również poszerzenie wiedzy o zdrowej żywności i metodach jej produkcji./

W wymianie uczestniczyli beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" - czyli 10 uczniów ZST i 11 uczniów ze szkoły partnerskiej OSK Offene Schule Köln wraz z opiekunami: panią Anettą Bengier, panem Marcinem Masłowskim oraz paniami Martiną Salchow i Dagmar Hausmann. Dodatkowym opiekunem grupy polskiej była pani Magdalena Czyżewska.

Program pierwszego dnia obejmował zabawy integracyjne oraz wprowadzenie w tematykę projektu realizowanego w czasie wymiany (podział na grupy robocze, prezentacja przygotowanych przez uczestników przepisów kulinarnych, przydział zadań). Uczniowie spotkali się także z dyrektorem szkoły niemieckiej - panem Hansem Flinkerbusch. Po południu zwiedzali Kolonię, a wieczorem wspólnie spędzili czas w kręgielni City-Bowling.

Drugi dzień wymiany rozpoczął się od zwiedzania ekologicznego gospodarstwa rolnego Gertrudenhof w miejscowości Hürth. Uczniowie poznali przyjazne zwierzętom metody hodowli oraz gatunki ziemniaków i ekologiczną metodę ich uprawy, a na zakończenie mieli okazję skosztowania upieczonych na ognisku własnoręcznie wykopanych bulw. Po południu odbywała się praca nad projektem w czterech grupach roboczych: jedna grupa robiła zakupy zgodnie z ustaloną wcześniej listą składników, zwracając przy tym uwagę na regionalne, sezonowe i ekologiczne produkty; dwie grupy przyrządzały dwudaniowe danie według przepisu polskiego i niemieckiego, a czwarta grupa pracowała nad "Eko-Książką kucharską", w której zamieszczone zostały przepisy oraz zdjęcia składników i przyrządzonych wspólnie potraw.

Trzeciego dnia wymiany miało miejsce zwiedzanie Muzeum Czekolady w Kolonii, gdzie uczniowie obejrzeli miniaturę fabryki czekolady, palmiarnię z drzewami kakaowymi, 3-metrowe fontanny czekoladowe, sklep z wyrobami czekoladowymi koncernu Lindt & Sprüngli, kolekcję porcelany i srebra, związanej ze spożywaniem czekolady w XVIII i XIX w., a także zabytkowe automaty do sprzedaży czekolady. Po południu uczestnicy spotkali się z lokalnymi władzami w Bezirksrathaus Rodenkirchen, a potem kontynuowali pracę nad projektem.

Czwartego dnia wymiany uczniowie zwiedzili ogród zoologiczny w Kolonii i pracowali nad projektem w szkole niemieckiej.

Piątego dnia trwały prace nad oprawieniem "Eko-Książki kucharskiej".

Szóstego dnia wymiany odbył się uroczysty poczęstunek przygotowany przez uczestników, połączony z pokazem "Eko-Książki kucharskiej" jako efektu końcowego projektu "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji". Uczniowie otrzymali Zaświadczenia udziału w wymianie oraz dokonali ewaluacji spotkania. Po części oficjalnej był czas na wspólną zabawę.

Rezultatem udziału w wymianie było rozwinięcie praktycznych umiejętności życiowych uczniów niepełnosprawnych, przyrost kompetencji kluczowych, społecznych, kulturowych i językowych, a także rozwój umiejętności fotograficznych i informatycznych. Wzrosła także wiedza uczestników o ekologicznej żywności i metodach jej produkcji.


Rezultatem pracy uczniów Zespołu Szkół Technicznych i OSK Offene Schule Köln nad projektem "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji" w czasie krótkoterminowej wymiany w Kolonii jest dwujęzyczna "Eko-Książka kucharska" zawierająca przepisy potraw sporządzanych przez uczestników wymiany, zdjęcia składników oraz gotowych dań. Zapraszamy do jej obejrzenia i wypróbowania przepisów!

Książka kucharska.
Date: 3 listopada 2017

Konferencja "Projekt Szkoła równych szans programu Erasmus+ - poznaj i zainspiruj się !"

W dniu 3 listopada 2017r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku odbyła się konferencja "Projekt Szkoła równych szans programu Erasmus+ + poznaj i zainspiruj się!". Jej adresatami byli przedstawiciele lokalnych władz oświatowych, dyrektorzy i pracownicy pedagogiczni szkół i innych placówek oświatowych w Słupsku i powiecie słupskim.

Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu "Szkoła równych szans", podzielenie się nabytą w czasie jego realizacji wiedzą i doświadczeniem, prezentacja pozyskanych bądź wypracowanych w projekcie rozwiązań metodycznych i pomocy dydaktycznych, zapoznanie z możliwościami, jakie dają partnerstwa strategiczne oraz zainspirowanie do podejmowania podobnych działań na rzecz edukacji włączającej w roli organizacji wnioskującej lub partnerskiej.

Program konferencji obejmował:

 1. Otwarcie konferencji - p. Grażyna Zienkiewicz - Dyrektor ZST .
 2. Projekt "Szkoła równych szans" (cele, założenia, uczestnicy, działania projektowe, zarządzanie i monitoring)- p. Elżbieta Saba - koordynator projektu.
 3. Projekt edukacyjny "Naturalne i odzyskane zasoby" - p. Marcin Masłowski - opiekun grupy uczniowskiej.
 4. Projekt edukacyjny "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji" - p. Anetta Bengier - opiekun grupy uczniowskiej.
 5. Rezultaty projektu "Szkoła równych szans" i wypracowane materiały - p. Elżbieta Saba.
 6. Ewaluacja projektu "Szkoła równych szans" - p. Magdalena Czyżewska - kierownik projektu.
 7. Wnioski i rekomendacje - p. Elżbieta Saba.
 8. Dyskusja.
 9. Zamknięcie konferencji - p. Grażyna Zienkiewicz.

W konferencji uczestniczyło 13 osób z następujących placówek oświatowych w Słupsku: Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych II Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Każdy z uczestników otrzymał Zaświadczenie udziału oraz Pakiet promocyjny projektu.

Prezentacje do pobrania:Date: 19 listopada 2017

Filmy z pobytu w Kolonii

Zapraszamy do obejrzenia filmów dokumentujących krótkoterminową wymianę grup uczniów w Kolonii, których autorem jest Krzysztof Plawgo z klasy III sfh - uczestnik projektu. Filmy powstały dzięki umiejętnościom obsługi programu Windows Movie Maker nabytym na warsztatach filmowych prowadzonych przez pana Adama Mroczka w czasie realizacji projektu.Date: 20 listopada 2017

"Pakiet edukacyjny Szkoła równych szans"

Pakiet jest rezultatem projektu "Szkoła równych szans" i zawiera materiały wypracowane w czasie jego realizacji. Jest formą dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz sprawdzonymi w praktyce pomysłami i rozwiązaniami.

Pakiet skierowany jest do nauczycieli i pedagogów pracujących w szkołach integracyjnych. Zaprezentowane materiały mogą być wykorzystane w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, mogą też stać się inspiracją do realizacji wewnątrzszkolnych czy też międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Pakiet składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera scenariusze zajęć (warsztatów i lekcji tematycznych), jakie odbyły się w ramach przygotowania pedagogicznego, merytorycznego i kulturowego uczniów do udziału w krótkoterminowych wymianach oraz program warsztatów filmowych. Większość scenariuszy uzupełniono o załączniki.

Druga część pakietu poświęcona jest projektom edukacyjnym "Naturalne i odzyskane zasoby" oraz "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji". Umieszczono w niej ogólny opis projektów, ich cele, zakresy tematyczne, harmonogramy działań związanych z projektem, propozycje ewaluacji oraz opis prezentacji. Istotną częścią materiałów jest dokumentacja projektowa, którą wypełnia nauczyciel - opiekun wraz z członkami grupy projektowej.

Kliknij tutaj aby pobrać pakiet edukacyjny.
Date: 24 listopada 2017r.

Upowszechnianie rezultatów projektu

W dniu 24 listopada 2017r. Zespół Szkół Technicznych w Słupsku obchodził 70-lecie swojego istnienia. Uroczystość była okazją do upowszechnienia rezultatów projektu "Szkoła równych szans" . Koordynator - pani Elżbieta Saba wraz z uczniami klasy III sfh i II TOM - uczestnikami projektu - przygotowała w bibliotece szkolnej sesję posterową o projekcie i aranżację przestrzenną, eksponującą prace projektowe uczniów, wykonane w czasie wymiany w Słupsku: figury eko-ludków i transparenty. Dodatkowo zaprezentowano ulotki o projekcie i zdjęcia z jego realizacji. Odbiorcami tych działań byli absolwenci ZST, którzy z dużym zainteresowaniem oglądali prace i zasięgali informacji o projekcie, jego założeniach i tematyce.

Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014