Warsztaty "Jak zdrowo jeść?"
19.09.2017
W dniu 15 września 2017 r. uczniowie z klas III si i II TF - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyli w warsztatach na temat "Jak zdrowo jeść?". Zajęcia przygotowała i przeprowadziła pani Anetta Bengier.
Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy uczniów o zasadach zdrowego odżywiania się oraz zapoznanie ze strukturą projektu "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji", jaki będzie realizowany w czasie krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Kolonii.
W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z piramidą żywieniową, a następnie przedstawili w postaci plakatu zasady zdrowego odżywiania się.
Rezultatem warsztatów jest wzrost wiedzy i świadomości uczestników w zakresie zdrowego odżywiania się oraz ich lepsze przygotowanie do realizacji projektu w Kolonii.
Warsztaty "Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach trudnych?"
19.09.2017
W dniu 18 września 2017r. uczniowie z klas III si i II TF - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" - uczestniczyli w warsztatach "Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach trudnych?". Zajęcia przygotowała i poprowadziła pani pedagog Beata Jeż. Ich celem było rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w sytuacjach trudnych i nowych, np. w czasie wyjazdu za granicę.
W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się z definicją stresu oraz jego negatywnymi i pozytywnymi aspektami. Następnie rozwiązali test określający poziom stresu w ich życiu. W dalszej części warsztatów rozwiązywali ćwiczenia doskonalące umiejętności rozpoznawania oznak stresu oraz radzenia sobie ze stresem, a także pomagające wyrobić nawyk pozytywnego myślenia.
Dzięki udziałowi w warsztatach wyjazd w ramach krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Kolonii będzie na pewno niezapomnianym i naładowanym pozytywnymi emocjami przeżyciem!
Warsztaty "Hallo Deutschland!" - projekt "Szkoła równych szans"
19.09.2017
W dniu 15 września 2017r. uczniowie klas III si i II TF - beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" -uczestniczyli w warsztatach na temat "Hallo Deutschland!", prowadzonych przez panią Anettę Bengier.
Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy uczniów o Niemczech, Nadrenii Północnej-Westfalli i mieście Kolonia.
W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się ze znanymi osobami, miejscami, produktami i zabytkami związanymi z państwem niemieckim. Następnie poznali najważniejsze dane geograficzno-polityczne i demograficzne dotyczące RFN. Na zakończenie przygotowali plakat na temat Niemiec.
Rezultatem warsztatów był wzrost wiedzy realioznawczej oraz świadomości międzykulturowej uczestników.
"Szkoła równych szans" - spotkanie o wymianie w Kolonii
19.09.2017
W dniu 11 września 2017r. o godz. 16.30 w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów - beneficjentów i ich rodziców/prawnych opiekunów, dotyczące udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w Kolonii. Spotkanie przygotowała i poprowadziła pani Elżbieta Saba - koordynator projektu. Uczestniczyło w nim 10 uczniów i 11 rodziców oraz opiekun grupy - pan Marcin Masłowski.
W pierwszej części spotkania pani Saba zaprezentowała rodzicom dotychczasowe rezultaty projektu, w tym efekty krótkoterminowej wymiany grup uczniów, która odbyła się w kwietniu 2017r. w Słupsku. W drugiej części spotkania pani Saba przedstawiła cele, założenia i program krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Kolonii oraz omówiła sprawy organizacyjne związane z udziałem w wymianie. Na zakończenie spotkania uczniowie i ich rodzice podpisali dokumentację warunkującą udział w wymianie.
Każdy z uczestników otrzymał Pakiet materiałów informacyjnych, zawierający najważniejsze dane omawiane na spotkaniu.
Wymiana młodzieży - Flensburg
11.09.2017
W dniach 14-23 sierpnia 2017 odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Wymiany Młodzieży. W tym roku uczniowie naszej szkoły spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec i Anglii we Flensburgu. Uczestnicy nie tylko wspólnie wykonywali zadania projektowe, ale również wspólnie wypoczywali zwiedzając Hamburg, uczestnicząc w wycieczce nad Morze Północne oraz poznając rodzinne zwyczaje Niemców goszcząc w ich domach.
Niezapomniane chwile i zawarte przyjaźnie sprawiły, że z niecierpliwością oczekujemy spotkania za rok.
Realizacja projektu pod tytułem 2017-Youth Exchange Flensburg możliwa była dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych, z programu Erasmus +, zaś opiekunkami polskiej grupy były Anna Dadura i Kinga Kobzdej-Ptak.
Stypendia szkolne 2017
06.09.2017
Wnioski na stypendium szkolne dla uczniów z terenu miasta Słupska są do pobrania u pedagoga, a dla pozostałych uczniów w urzędach gmin odpowiadającym miejscu zamieszkania.
Stypendium może być przyznane na: dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (m.in. przybory szkolne, książki, strój sportowy, naukę j. obcych, płatne zajęcia pozaszkolne, edukacyjne programy multimedialne).
Faktury VAT będące dowodem poniesionych wydatków na cele edukacyjne, w ramach realizacji stypendium szkolnego, należy gromadzić od września 2017r.
Faktury wydane przed 1 września nie będą mogły być realizowane.

Stypendium zostanie przyznane uczniom, których dochód na członka rodziny za miesiąc sierpień 2017r. nie przekroczy 514 zł netto.

Dochód należy wyliczyć na podstawie:
- wynagrodzenia netto (z zakładu pracy),
- renty lub emerytury,
- zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,
- alimentów,
- dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego,
- dodatku stałego,
- dodatku okresowego, (dodatek celowy i świadczenie 500 plus- nie są wliczane)
- zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci,
- świadczeń przedemerytalnych.

Do wniosku należy dołączyć: dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód, w przypadku osób bezrobotnych- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet jeśli nie korzystają ze świadczeń urzędu) - zaświadczenie z MOPR o korzystaniu ze świadczeń (opieka i rodzinny) lub nie korzystaniu ze świadczeń. Wniosek oraz dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód (za miesiąc sierpień 2017) należy złożyć osobiście u pedagoga na początku roku szkolnego 2017/18 (do 15.09.2017 r.).


Wyprawka szkolna 2017
06.09.2017
Dofinansowanie do zakupu podręczników, w roku szkolnym 2017/2018 mogą otrzymać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną: uczniowie  słabowidzący, uczniowie niesłyszący, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wyżej wymienioną. Druk wniosku można odebrać u pedagoga szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną (nie dołączamy danych na temat dochodów rodziny).

Dowodem zakupu podręczników jest:
- faktura VAT wystawiona imiennie na rodzica/prawnego opiekuna,
- paragon
- lub oświadczenie o zakupie podręczników ( w tym przypadku należy podać informację o rozliczeniu wydatków w ramach omawianego programu).

Dowodu zakupionych podręczników nie składamy wraz z wnioskiem. Przedstawiamy go przy odbiorze dofinansowania (w księgowości), do końca października.<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014