Projekt - "Uczymy si zawodu za granic"
Date: 1 wrzenia 2013 r.

"Uczymy si zawodu za granic"

Z dniem 1 wrzenia 2013 r. w Zespole Szk Technicznych rozpocza si realizacja projektu Uczymy si zawodu za granic . Jest to dziaanie skierowane bezporednio do uczniw II klasy Technikum Informatycznego. Projekt zosta napisany w odpowiedzi na konkurs organizowany w ramach programu LEONARDO DA VINCI IVT (praktyki zawodowe i stae dla osb uczcych si), uzyska wysok ocen i dofinansowanie w ramach projektu "Stae i praktyki zagraniczne dla osb ksztaccych si i szkolcych si zawodowo" z Unii Europejskiej w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. czna kwota dofinansowania to 30 304 Euro. rodki te przeznaczone s na organizacj 3-tygodniowej praktyki zawodowej dla grupy 15 uczniw na terenie Niemiec (Schkeuditz 15 km od Lipska). Pokrywaj one w caoci koszty pobytu (zakwaterowanie, wyywienie, opieka na terenie Nieniec), przejazdu, ubezpieczenia oraz koszt przygotowania pedagogiczno-kulturowego w kraju i za granic (m. in. kurs j. niemieckiego zawodowego, wycieczki do Lipska, Drezna i Berlina). Zgodnie z zaoeniem w praktyce zawodowej bdzie bra udzia 15 uczniw wyonionych podczas rekrutacji przez Komisj Rekrutacyjn na czele z Dyrektorem ZST p. Bogdanem Musznickim.

Poniej mona pobra nastpujce dokumenty:
Podstawowe informacje na temat projektu
Regulamin rekrutacji
Lista zakwalifikowanych


Date: 16 wrzenia 2013 r.

Rozeznanie rynku
Spotkanie z rodzicami


Date: 30 wrzenia 2013 r.

WARSZTATY ZARZDZANIA STRESEM

W ramach projektu "Uczymy si zawodu za granic" wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego dnia 30 wrzenia 2013r.o godzinie 12.30 odbd si warsztaty "Jak pokona stres i zaadoptowa si do nowej sytuacji?". Warsztaty poprowadzi pani pedagoga Marzena Pietruk-ytkowska.Obecno na warsztatach obowizkowa.
Koordynator projektu: Anna Drojman


Date: 1 padziernika 2013 r.

SZKOLENIE

Dnia 1 padziernika 2013 roku w ramach projektu "Uczymy si zawodu za granic" odbdzie si szkolenie na temat" Zasad odbywania praktyki zawodowej" oraz "Instrukta wypeniania Dziennika praktyki zawodowej" . Warsztaty prowadzi przez Kierownika szkolenia praktycznego pani Dorota Kalota. Podczas spotkania uczestnicy zostan zapoznani z instrukcj wypeniania Dziennika praktyki zawodowej. Dodatkowo podczas spotkania przypomniane zostan zasady odbywania praktyki oraz jej regulamin. Obecno obowizkowa.

Przydatne linki

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Progrma Kapita Ludzki


Date: 12 grudnia 2013 r.

W dniach od 7 do 25 padziernika grupa 15 uczniw klasy 2 Ti miaa moliwo odbycia praktyk zawodowych w miejscowoci Leipzig (Lipsk) w Niemczech w ramach programu LEONARDO DA VINCI (praktyki zawodowe i stae dla osb uczcych si). Przez trzy tygodnie mielimy moliwo pozna najnowsze technologie dotyczce tworzenia okablowania strukturalnego dla sieci rozlegych, administrowania systemem Windows 7 oraz tworzenia sieci ethernetowych. Poza nauk, bya to rwnie okazja do tego, aby pozwiedza takie miasta jak Lepzig, Berlin, Drezno. Cay ten wyjazd by dobr okazj do tego, aby zapozna si z najnowszymi technologiami oraz zobaczy jak yj ludzie za ssiedni granic.


Date: 14 stycznia 2014 r.

Dobiega koca realizacja projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego Uczymy si zawodu za granic. W tym czasie 15 uczniw II klasy Technikum Informatycznego odbyo 3-tygodniowy sta w Niemczech. W tej chwili prowadzona jest certyfikacja zdobytych przez beneficjentw kwalifikacji. Kady uczestnik stau otrzyma kilka dokumentw potwierdzajcych zarwno odbycie stau jak i nabyte umiejtnoci: Certyfikat potwierdzajcy udzia w praktyce i jej program, Europass Mobilno - dokument wydany przez Krajowe Centrum Europass okrelajcy zakres czynnoci i zada wykonanych przez uczniw podczas stau zagranicznego, Certyfikat wystawiony przez Centrum Szkole i doradztwa Zawodowego Robotron w Lipsku (tu odbywaa si praktyka) oraz Zawiadczenie dokumentujce 3-tygodniowy pobyt w Niemczech wystawiony przez instytucje przyjmujc Vitalis. Poniej mona zobaczy przykadowe dokumenty.

Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014