Archiwum 2010-2011


Zakoczenie roku szkolnego

Dnia 22 czerwca o godzinie 9.00 odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2010/2011. Dyrektor szkoy Pan Bogdan Musznicki wrczy nagrody ksikowe najlepszym uczniom oraz dyplomy i nagrody uczniom, ktrzy zajli pierwsze miejsca w konkursach organizowanych w szkole. Wszystkim uczniom naszej szkoy oraz pracownikom yczymy spokojnych i wesoych wakacji. Klikajc tutaj mona zobaczy wicej zdj.

ywa Lekcja Historii

Dnia 2 czerwca odbya si w naszej szkole ywa Lekcja Historii, powicona kulturze redniowiecza. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli czynnie w walkach rycerskich, zwyczajach dworskich, zapoznawali si z broni i zbroj rycerstwa redniowiecznego. Lekcja zostaa przygotowana przez profesor Aleksandr Adler z udziaem Bractwa Rycerskiego "KERIN". Klikajc tutaj mona zobaczy wicej zdj.

Matura 2011

W dniu 4 maja rozpocz si w caej Polsce egzamin maturalny. W naszej szkole do tegorocznej Matury 2011 przystpuje 156 absolwentw klas licealnych i technikalnych. Klikajc tutaj mona zobaczy zdjcia z pisemnego egzaminu z jzyka polskiego.

Zakoczenie roku szkolnego klas maturalnych

W dniu 29 kwietnia odbyo si w naszej szkole uroczyste zakoczenie roku szkolnego dla klas maturalnych. W tym dniu poegnalimy 156 absolwentw z liceum oglnoksztaccego oraz technikum. yczymy im powodzenia w dorosym yciu. Zdjcia z poegnania mona zobaczy tutaj.

Sukces w I Konkursie Stolarskim

W dniu 18 kwietnia 2011 roku w Centrum Ksztacenia Praktycznego w Supsku odby si I Konkurs Stolarski. Spord pitnastu uczniw o profilu stolarsko-drzewnym w konkursie wzio udzia czterech uczniw naszej szkoy: Damian Palkowski, Micha Repke obaj II A, Pawe Rejt II Td, Mateusz Starko I Td. Kady ucze mia do wykonania szafk na klucze. Aby tego dokona trzeba byo obrobi wszystkie elementy skadowe, zoy je, sklei i estetycznie wykoczy. Jurorzy oceniali organizacj pracy, dokadno oraz estetyk wykonania. Najwyej zostay ocenione umiejtnoci Damiana Palkowskiego, ktry zdoby I miejsce. Tu za nim uplasowa si Micha Repke obaj z klasy II A. Pozostali uczniowie zajli 4 miejsce - Pawe Rejt i 8 miejsce - Mateusz Stalko. Serdecznie gratulujemy. Zdjcia z konkursu dostpne s tutaj.

"Katy ... ocali od zapomnienia"

12 kwietnia 2011 r., w przededniu 71. rocznicy Zbrodni Katyskiej, zakoczylimy realizacj projektu edukacyjno-wychowawczego w ramach oglnopolskiego Programu Katy ocali od zapomnienia, ktrego inicjatorem i koordynatorem w Polsce i na wiecie jest Stowarzyszenie PARAFIADA im. w. Jzefa Kalasancjusza w Warszawie.
W ramach projektu odbyo si wiele przedsiwzi , min.: godziny wychowawcze dot. okolicznoci Zbrodni Katyskiej oraz losw Sybirakw zesanych na nieludzk ziemi, z wykorzystaniem przygotowanych przez uczniw prezentacji multimedialnych. Modzie zbieraa materiay ikonograficzne, informacje, dokumenty i pamitki rodzinne o wybranych ofiarach mordu katyskiego. Uczniowie wykonali wiele plakatw w rnych technikach plastycznych oraz tematyczne wystawy, ktre zaprezentowano caej spoecznoci szkolnej. Zdjcia z uroczystoci s tutaj.


Zwieczeniem wszystkich dziaa i zarazem nadrzdnym celem Programu Katy ocali od zapomnienia byo posadzenie Dbw Pamici upamitniajcych ofiary Zbrodni Katyskiej, w myl zasady jedno nazwisko to jeden db. To wydarzenie miao miejsce 12 kwietnia 2011 r. Spoeczno naszej szkoy upamitnia pami trzech ofiar:
- kapitana Wojska Polskiego ALEKSANDRA AZIUKIEWICZA - jeca obozu w Kozielsku, zamordowanego w Katyniu;
- podinspektora Policji Pastwowej WACAWA GOCAWSKIEGO- jeca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego w Twerze w 1940 roku;
- aspiranta Policji Pastwowej JZEFA GREFKI jeca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego w Twerze w 1940 r.
To im powicono tablic pamitkow, ktr ufundowaa spoeczno szkoy, a ktr - w jej imieniu - odsonili Pan Dyrektor Bogdan Musznicki z przedstawicielkami Rady Rodzicw Pani Joann Walentukiewicz - Czapisk i Samorzdu Uczniowskiego - Emili Kontratowicz.
Pod tablic modzie, przedstawicie rodzin i gocie zoyli wizanki kwiatw i zapalili znicze.
W uroczystoci wzili udzia przedstawiciele rodzin, ktrzy mieszkaj w Supsku: Pastwo Barbara i Aleksander Aziukiewiczowie, Pani Krystyna Wnk i Pani Janina Grefka, ktrzy wspuczestniczyli w sadzeniu Dbw Pamici. Powicenia tablicy oraz modlitw za Bohaterw Dbw Pamici oraz wszystkie ofiary Zbrodni Katyskiej poprowadzili, uczestniczcy w uroczystoci, duchowni pod przewodnictwem ksidza Praata Jana Giriatowicza.
Przedstawicielki uczniw: Ewa Zarba i Ewelina Furmaniak w imieniu caej spoecznoci szkolnej, zoyy owiadczenie o zadbaniu o miejsce pamici oraz kontynuowanie dziaalnoci edukacyjnej dotyczcej prawdy o Zbrodni Katyskiej i uwraliwianiu modziey na cierpienie i nieludzkie trudy jakie musieli znosi, przeywa deportowani w gb Rosji Polacy.
Nastpnie przedstawiciele rodzin i gocie udali si do szkoy, by tam obejrze i wysucha przygotowany przez modzie okolicznociowy koncert, zawierajcy przejmujce obrazy i treci z pikn muzyk, zaprezentowane na tle scenografii las katyski las krzyy. Koncert ten bardzo poruszy serca i emocje odbiorcw, wyraone zami i serdecznymi podzikowaniami i wsplnym zapiewaniem pieni Kwiaty polskie.
Po jego zakoczeniu uczennice podzikoway przedstawicielom rodzin Bohaterw Dbw Pamici za udzia w uroczystociach i wrczyy im wizanki kwiatw.
Nastpnie miaa miejsce szczeglne chwila sztandar szkoy zosta odznaczony Honorow Odznak Sybiraka. Tym wyrnieniem zostali rwnie uhonorowani: Pan Bogdan Musznicki dyrektor szkoy i Pni Lilianna Lipnicka nauczycielka historii i wos-u, inicjatorka i organizatorka projektu i corocznie organizowanych uroczystoci z okazji kolejnych rocznic Zbrodni Katyskiej. Odznaki przyzna Zarzd Gwny Zwizku Sybirakw, za samego aktu odznacze dokonali: Pan Jerzy Lisiecki - prezes i Pani Barbara Dolata - wiceprezes Zarzdu Oddziau Zwizku Sybirakw w Supsku. Podzikowanie za wyrnienie Sztandaru Szkoy zoy Pan dyrektor Bogdan Musznicki. Warto te odnotowa, e tego dnia modzie naszej szkoy przekazaa Sybirakom szczeglny dar stron internetow Oddziau Zwizku Sybirakw w Supsku. Autorami strony s uczniowie klasy III TI: Dawid Dzienisz, Marek awniczak i Mateusz Zajc.
W imieniu rodzin i wasnym podzikowania za pami , uroczysto posadzenia Dbw Pamici Bohaterom Zbrodni Katyskiej i okolicznociowy koncert wyrazia pani Krystyna Wnk - wnuczka Bohatera Dbu Pamici, podinspektora Wacawa Gocawskiego.
W obu czciach uroczystoci wzio udzia wielu goci. Organ prowadzcy szko reprezentowali radni Rady Miejskiej, m.in.: Pani Anna Bogucka Skowroska, Pani Krystyna Danilecka Wojewdzka, Pan Robert Kujawski, Pan Wojciech Gajewski i Pan Wojciech Lewenstam. Urzd Miejski reprezentowali: Pan Krzysztof Sikorski Zastpca Prezydenta Miasta Supska i Pan Jerzy Barbarowicz Dyrektor Wydziau Kultury i Sportu. Posw na Sejm RP reprezentowali ich asystenci. Wrd goci byli przedstawiciele 27. Woyskiej Dywizji AK, Zwizku Inwalidw Wojennych, byli dyrektorzy naszej szkoy, dyrektorzy i nauczyciele samorzdowych placwek owiatowych, Biblioteki Miejskiej. Mio nam byo goci rwnie Przyjaci szkoy - bardzo liczn, bo ponad 20. osobow grup Sybirakw.
13 kwietnia 2011 r. modzie z naszej szkoy uczestniczya w uroczystociach miejskich z okazji 71. rocznicy Zbrodni Katyskiej, podczas ktrej wystawilimy poczet sztandarowy oraz zaprezentowalimy fragmenty koncertu z 12 kwietnia 2011 r. Modzie miaa okazj wysucha bardzo interesujcego wystpienia Pana Jerzego Lisieckiego Prezesa Zwizku Sybirakw w Supsku dotyczcego zbrodni wobec Polakw na Kresach Wschodnich w czasie II wojny wiatowej i po jej zakoczeniu oraz wystpienia wspomnie Pani Marii Wysoczaskiej, przedstawicielki Rodziny Katyskiej z Gdaska.
W projekcie edukacyjnym, przygotowaniu i przebiegu uroczystoci uczestniczya caa spoeczno szkolna, jednak na szczeglne uznanie - za najwikszy wkad zasuguj uczniowie: caa klasa I TI, klasa I LO A, przedstawicielki klasy I TOR, przedstawicielki klasy II LOC i przedstawiciele III TI. Wszystkim bardzo dzikuj za wspprac. Dzikuj za pomoc pracownikom administracyjnym i obsugi szkoy.
Szczeglne podzikowania kieruj do Zwizku Sybirakw, a zwaszcza dzikuj Panu Jerzemu Lisieckiemu i Pani Barbarze Dolacie za owocn i pen yczliwoci wspprac przy organizacji obu uroczystoci.
Lilianna Lipnicka Koordynator Programu Katy ocali od zapomnienia

Festiwal Drzewniaka

Rekrutacja do szk ponadgimnazjalnych - konferencja

Dnia 25 marca odbya si konferencja "Rekrutacja do szk ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 w kontekcie potrzeb rynku pracy". Gospodarzem konferencji bya dyrektor Centrum Ksztacenia Praktycznego pani Barbara Siarkowska, ktra wsplnie z dyrektorem Zespou Szk Oglnoksztaccych i Technicznych panem Bogdanem Musznickim i dyrektorem Zespou Szk Budowlanych i Oglnoksztaccych panem Dariuszem Dud byli pomysodawcami tej konferencji. Celem konferencji byo przyblienie oferty edukacyjnej szk ponadgimnazjalnych miasta Supska w kontekcie zawodw, ktre s deficytowe w naszym regionie. Zdjcia z konferencji dostpne s tutaj.

Rajd wiosenny

Pochwa naley przyzna klasie I La, ktra w sobotnie przedpoudnie 19 marca maszerowaa w Lasku Pnocnym na rajdzie pieszym z prof. Katarzyn Koch w poszukiwaniu ladw wiosny. Spalone w tym dniu Marzanny pomogy poegna zim i z optymizmem spojrze na nadchodzce ciepe wiosenne dni. Zdjcia z rajdu dostpne s tutaj.

Wiosna na sportowo

W pierwszym dniu wiosny w naszej szkole odby si "Szkolny Dzie Sportu". Spdzilimy ten dzie bardzo aktywnie biorc udzia w szeregu rozgrywek i konkurencji sportowych. I tak odbyy si:
- turniej koszykwki:
I miejsce - klasa I Tor
II miejsce - klasa II La
III miejsce - dziewczta z klasy III La
- turniej siatkwki:
I miejsce - II Ti
II miejsce - IV Ti
III miejsce - III La
Druny gray w mieszanych damsko-mskich skadach.
Zdjcia z tego dnia mona zobaczy tutaj.

W konkursie rzutw do kosza wzio udzia 14 osb. W rzutach za 3 punkty I miejsce zaj Mejsner Damian z klasy I Tor. II miejsce ex aequo zajli Damian Gostomski II Ti i Sebastian Klekowiecki - I Tor, a III miejsce Hendzel Mateusz z klasy IV Ti.
W rzutach osobistych I miejsce prof. Katarzyna Koch (9 na 10 prb), II miejsce Robert Choiski II La (7 na 10), a III miejsce ex aequo Damian Gostomski II Ti i Winiewski Marcin z klasy III La (6 na 10 prb).
W turnieju tenisa stoowego wzio udzia 12 osb. I miejsce zaj Zdebel Adrian, II miejsce Bracki Marcin, a III miejsce Puzdrakiewicz Krystian - wszyscy klasa III La.
Chtni uczniowie brali rwnie udzia w zajciach na siowni gdzie konkurowali w wyciskaniu sztangi i podnoszeniu ciarka 17,5 kg.
I miejsce - Koniewski Daniel - III Td
II miejsce - Dobrucki Maciej - IV Ti
III miejsce - Grzybek Mateusz - I Tf
Rywalizacj podsumowalimy meczami NAUCZYCIELE - UCZNIOWIE w koszykwce i siatkwce. Podobno nieznacznie lepsi byli uczniowie, ale protokoy z tych meczw zaginy ... w myl zasady, "e ucze nie moe by lepszy od mistrza".

Sukcesy Artystyczne Drzewiaka

W sobot 19 marca w Modzieowym Domu Kultury w Supsku odbyy si eliminacje XXII Festiwalu Pieni Religijnej CANTANTE DOMINO. Wzili w nich udzia uczniowie Technikum nr 3: Anna Biernat - I Tor, Jurek miechowski - II Td oraz Baej Dzierzba - II Ti. Do finau konkursu, ktry odbdzie si w Koszalinie zakwalifikowa si Jurek miechowski, natomiast duet Ani i Baeja dosta wyrnienie. Uczniw przygotowywaa Siostra Nikoletta. Rwnie, w sobot, wyrnienie w 56 Oglnopolskim Konkursie Recytatorskim, ktry odby si Teatrze Rondo otrzymaa uczennica klasy II La, Monika Jeewska.

Gratulujemy sukcesw!

Casting w Drzewniaku

Pierwszy Dzie Wiosny na sportowo

Sukces Drzewniaka!

Dnia 7 marca 2011 roku w Szczecinie odby si XI Midzynarodowy Konkurs Stolarski. Nasza druyna w skadzie Pawe Rejt - II Td, Mateusz Stalko - I Td, Damian Pakowski - II A i Micha Repke - II A zaja w nim wysokie IV miejsce. Midzynarodowe jury wysoko ocenio umiejtnoci zawodowe naszych uczniw przygotowanych przez Pana in. Marcina Masowskiego. Zdjcia z konkursu mona zobaczy tutaj. Gratulujemy sukcesu.

Walentynki 2011

Dnia 14 lutego z okazji Walentynek odby si w naszej szkole II Love Song Contest - wzorowany na popularny program "Mam talent". Uczestnicy wykazali si umiejtnociami zarwno wokalnymi jak i tanecznymi. Jury miao bardzo trudn decyzj. Pierwsze miejsce ex aequo zajy Dominika Aleksandrowicz i Roksana Bogdanowska. Drugie miejsce zaj Baej Dzierzba a trzecie trio dziewczt w skadzie: Szafraska Justyna, Wcawska Weronika i Wcawska Ania. Patrzc na reakcje publicznoci wikszo wystpw bardzo si podobaa, a caa impreza dziki zaangaowaniu Pa Anny Dadury i Oleny Moro bya niezwykle udana. Z niecierpliwoci czekamy ju na III kolejn edycj Love Song Contest. Zdjcia z imprezy mona zobaczy tutaj.

Studniwka 2011

Dnia 04 lutego odbya si w naszej szkole tradycyjna zabawa studniwkowa. Uczniowie, ktrzy w tym roku zdawa bd matur bawili si tego wieczoru w murach Gocica Supskiego. Impreza bya niezwykle udana. Zdjcia ze studniwki mona zobaczy tutaj.
Zdjcia na stronie gp24.pl

Teraz czas na ksztacenie zawodowe !

Dnia 22 listopada 2010 roku w Centrum Ksztacenia Praktycznego odbya si konferencja promujca ksztacenie zawodowe. Swoj ofert edukacyjn prezentoway Zesp Szk Oglnoksztaccych i Technicznych oraz Zesp Szk Budowlanych i Oglnoksztaccych. Celem spotkania byo zaprezentowanie uczniom gimnazjum moliwoci dalszego ksztacenia w technikach i szkoach zawodowych w zawodach drzewnych i budowlanych. Zdjcia dostpne s tutaj.

Zbirka pienidzy dla MARTYNKI

Martynka ma dziewi lat, mieszka w Supsku i urodzia si ze zronitym przeykiem i wad serca. Po wielu operacjach zachorowaa na seps, ktra uszkodzia wtrob, serce, mzg, nerki oraz dostaa niewydolnoci kreniowo oddechowej. Dziewczynka cudem unikna mierci, jednak od siedmiu lat uczszcza na rehabilitacje. Na dzie dzisiejszy, ju sama siedzi, widzi, syszy oraz wypowiada pojedyncze sowa. Jest ogromna szansa by dziewczynka znw moga chodzi. Na operacje i rehabilitacje potrzebuje jednak dwadziecia tysicy euro. Nasza szkoa przyczynia si do zebrania odpowiedniej sumy. Zebrane pienidze trafi bezporednio do matki chorej Martynki.
Serdecznie dzikujemy wszystkim tym, ktrzy okazali si ludmi wielkiego serca i wspomogli nasz akcj. Nasza akcja majca na celu popraw sprawnoci Martynki trwa do 19.11.2010r. Wana jest kada zotwka, wic kto moe niech pomoe.
Dzikujemy Aneta Rogaczewska i Hania Karpowicz kl. I LO

Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe - prba

W dniu 12 listopada uczniowie klas IV technikum pisali praktyczn cz egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik informatyk i technik technologii drewna. Zdjcia dostpne s tutaj.

"Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - obowizek"

W dniu 10 listopada 2010 roku uczniowie naszej szkoy uczcili 92 rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci. W uroczystym apelu przygotowanym pod kierunkiem prof. Aleksandry Adler udzia wzili: Anna Biernat, Bartosz Boluk, Ilona Osiak, Sandra Szoomicka, Anna Topka, Malwina Zielkowska, Aleksandra Zielonka wszyscy klasa I Tor, Monika Kardas, Dagmara Nowak - klasa II Loc, Paulina Kwiatkowska, Aneta Schirrmacher - klasa II Lob, Natalia Osiak - III Loc, Piotr Steinke - II Tor. Nad opraw dwikow czuwali - Baej Dzierzba - II Ti, Pawe Pitkowski - IV Ti.

Prbna matura z matematyki

Dnia 3 listopada w naszej szkole jak i w caym kraju odbya si prbna matura z matematyki. 163 osoby z naszej szkoy prboway swoich si w rozwizywaniu zada otwartych i zamknitych. Zdjcia z matury dostpne s tutaj.

Sprztanie cmentarza

Dnia 28 listopada klasa 2 TD wraz z wychowawc Panem Ryszardem Rapiczukiem udaa si na cmentarz aby pomc ludziom przygotowa groby ich zmarych do zbliajcego si wita Zmarych. Modzie powicia swj czas i z wielkim zaangaowaniem posprztaa groby. Zdjcia mona zobaczy tutaj.

Dzie Papieski

Dnia 20 padziernika 2010r. odby si w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Papieskiego pod hasem: Jan Pawe II - ksidz "Wujek". Dnia 16 padziernika 2010r. mija 32 rocznica wyboru naszego papiea Jana Pawa II na gow stolicy Piotrowej. Z tej okazji s. Nikoletta i ks. Grzegorz przygotowali prezentacj multimedialn ukazujc posta Jana Pawa II- jego dziecistwo, modo, duszpasterstwo. Podkrelono Jego zasugi jako przyjaciela modziey. W przygotowaniu apelu pomagali wybrani uczniowie. Mio byo powspomina naszego kochanego papiea Jana Pawa II, ktrego wszyscy uwaaj za wielkiego czowieka, a przede wszystkim za wielkiego Polaka.
Zdjcia z uroczystego apelu znajduj si tutaj.

Dzie Edukacji Narodowej

Dnia 14 padziernika odbya si w naszej szkole uroczysta akademia z okazji wita nauczycieli i pracownikw owiaty, ktrzy z rk dyrektora szkoy - Pana Bogdana Musznickiego otrzymali nagrody za osignicia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, spoecznej. Modzie nagrodzia ich oklaskami oraz przyznaa swoje nagrody dla najlepszego nauczyciela, ktrym zostaa Pani Magorzata Krzywiska-Koniczuk, najbardziej wymagajcego - Pani Olena Moro i nauczyciela z najwikszym poczuciem humoru, ktrym zosta Pan Jacek Rosiak. Czonkowie koa teatralnego z samorzdem szkolnym przygotowali opraw artystyczn tej uroczystoci. Byo sympatycznie, zabawnie. Zdjcia mona zobaczy tutaj.

Dzie Jzykw Obcych

Zdjcia z tej imprezy mona zobaczy tutaj.

Dzie Chopaka

W dniu 30 wrzenia 2010 roku klasa I Tor zorganizowaa zabaw dla caej szkoy. Organizatorami byy Anna Biernat, Aleksandra Rudnicka, Sandra Szaniecka, Paula Kolman, Amanda Cybula oraz osoby pomagajce: Rafa Winiewski - fotograf, Jonasz Helski - organizator muzyki. Zdjcia z imprezy mona zobaczy tutaj.

"Eko - Supsk" w obiektywie

1 padziernika br. w sali audiowizualnej Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Supsku odbyo si uroczyste wrczenie nagrd laureatom konkursu fotograficznegoEko-Supsk w obiektywie. Spord prawie stu prac nadesanych przez uczniw dziewiciu supskich szk Komisja Konkursowa wyonia dziesi najpikniejszych fotografii wykonanych przez modych mieszkacw naszego miasta.
Drugie miejsce w tym konkursie zaj Patryk Przdziski, ucze klasy II Tor, ktry jest take zawodnikiem koszykarskiej druyny STK Czarni PGK Supsk. Fotografia pt. Winniczek na tablicy Supska bardzo przypada do gustu jurorom, a jej autor w nagrod otrzyma bon na zakup sprztu o wartoci 300 zotych oraz zestaw gadetw. Warto podkreli, e Patryk zosta uhonorowany take wyrnieniem specjalnym za prac pt. aba w centrum Supska, za ktr otrzyma album "Supsk A.D. 2010".
Zdjcia z tej uroczystoci wrczenia nagrd mona zobaczy tutaj.

Porozumienie z Wojskow Akademi Techniczn

Wspprac w zakresie dziaalnoci wychowawczej, dydaktycznej oraz badawczej zakada porozumienie o wsppracy, jakie 15 wrzenia br. Wojskowa Akademia Techniczna zawara z Gmin Miejsk Supsk oraz dziesicioma szkoami ponadgimnazjalnymi pooonymi na terenach Supska.
Podpisane porozumienie zakada podejmowanie wsplnych dziaa na rzecz rozwoju i edukacji modziey, propagowania wiedzy technicznej i przygotowania przyszych kadr inynieryjno-technicznych na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i spoeczestwa; wspdziaanie na rzecz spoecznoci lokalnej i regionu, gwnie poprzez prowadzenie bada naukowych i prac rozwojowych, wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prognoz.

Nasz udzia w obchodach 745 i 700 - lecia Supska.

() W hodzie tysicom Supszczan, ktrzy od wiekw tworzyli - i tworz nasze Miasto, z przesaniem dla przyszych pokole, by w oparciu o Jego histori pamitali ()My, Supszczanie z pocztkw XXI wieku stawiamy tu nasz twrczy znak - wiadectwo wsplnoty z Nimi i z Nami wszystkimi. ()Jej znakiem niech bdzie ten symbol - pomnik budowniczego Zamku Ksit Pomorskich, Ksicia Pomorza, Kaszubw i Wenedw - Bogusawa X, ktry, my Synowie Kaszubii i fundatorzy monumentu - odsaniamy w Jubileusz 700- i 745-lecia Supska jako miasta, a u stp ktrego, w nalenym hodzie Wszystkim Supszczanom, skadamy to przesanie dla Potomnych. ()

( z aktu erekcyjnego Pomnika Ksicia Bogusawa X)

W dniach 10-12 wrzenia 2010 roku mieszkacy Supska i zaproszeni przez wadze samorzdowe gocie mieli moliwo udziau w uroczystociach Jubileuszu 745 i 700 - lecia miasta Supska. I my, przedstawiciele spoecznoci naszej szkoy uczestniczylimy w tym jubileuszu. Pan Dyrektor Bogdan Musznicki uczestniczy w uroczystej sesji Rady Miejskiej, a modzie z opiekunkami p. Liliann Lipnick i p. Olen Moro (z dziemi Karolink i Mikoajem) wzili udzia w uroczystym odsonicia pomnika ksicia Bogusawa X. Potwierdzeniem wyjtkowego charakteru uroczystoci by fakt, e nasza delegacja wystpia w strojach przypominajcych czas nadania miastu praw miejskich reprezentowalimy redniowieczny cech stolarzy (cho wicej byo wrd nas stolarek z dziemi i doczy do nas ak ebrak nasz absolwent Grzymisaw Ko - Woniak).

Bardzo dzikuj uczennicom i uczniom, ktrzy tak piknie reprezentowali nasz szko, a s to: Aneta Rogaczewska, Hanna Karpowicz, Joanna Gliska, Alicja Sroka, Anna Janik, Magdalena Brya, Emilia Dziekoska, Kinga Wroniszewska, Agnieszka Korzeniowska, Mateusz Stalko, Dominik Bikowski i Adam Baaszewicz. Dzikuj serdecznie panu profesorowi Mariuszowi Gorzeniowi za przygotowanie sztandaru cechowego.

Lilianna Lipnicka

Zdjcia z tej uroczystoci mona zobaczy tutaj.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014