Projekt - "Praktyki w dobrym stylu"Date: 7 października 2016 r.


Z przyjemnością informujemy, że projekt pt: "Praktyki w dobrym stylu", opracowany przez nauczycieli naszej szkoły, Aleksandrę Adler i Beatę Jeż, złożony w ramach unijnego programu ERASMUS+ został zatwierdzony do realizacji. Zespół ekspertów bardzo wysoko ocenił projekt pod względem merytorycznym. Wartość projektu wynosi 205 272,00 euro. Będzie on realizowany w latach 2016-2018 przez Zespól Szkół Technicznych w Słupsku w partnerstwie z Europroyectos Erasmusplus S.L. w Hiszpanii oraz VITALIS Betreuungsgesellschaft für Medellprojekte mbh w Niemczech.

W ramach projektu najlepsi uczniowie naszej szkoły, w kolejnych dwóch latach, kształceni na kierunkach technik organizacji reklamy, technik przemysłu mody, technik technologii drewna, fototechnik i technik informatyk, wyjadą na 2 tygodniowe staże do Hiszpanii i Niemiec. W czasie praktyk uczniowie będą zdobywać szlify zawodowe, ale też zwiedzać ciekawe miejsca w Andaluzji i Saksonii oraz poznawać kulturę i zwyczaje kraju, w którym odbywać będą staże. Projekt jest w stu procentach finansowany ze środków unijnych i uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wyjazdy uczniów zostaną poprzedzone przygotowaniem językowym, pedagogiczno-zawodowym, a także kulturowym. Po powrocie młodzież otrzyma certyfikaty uczestnictwa w zagranicznej praktyce w ramach programu Erasmus+, m.in. Europass Mobiolność, honorowane przez wszystkich pracodawców europejskich.

Opiekunami projektu są Aleksandra Adler i Beata Jeż.

Zasady rekrutacji do projektu zostaną opublikowane na tej stronie w późniejszym terminie.


Date: 10 listopada 2016 r.


Rozpoczynamy rekrutację do projektu „ Praktyki w dobrym stylu ”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską; w ramach Programu „Erasmus+” Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczą;cych się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Adresatami projektu w roku szkolnym 2016/2017 są; uczniowie III klasy Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku kształcą;cy się w zawodzie technik technologii drewna, fototechnik, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy oraz uczniowie II klasy - technik informatyk.

W przypadku nie wyłonienia kandydatów z powyższych klas, nabór zostanie uzupełniony przez uczniów innych klas danego profilu.

Od listopada 2016 r. będzie trwał nabór na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Hiszpanii i w Niemczech, w ramach programu Erasmus+ „Praktyki w dobrym stylu”. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą; miały sfinansowany przejazd do Hiszpanii lub Niemiec, ubezpieczenie na czas pobytu i podróży, pełne wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach zagranicznych, kursy doskonalą;ce znajomość języka angielskiego, j. niemieckiego lub j. hiszpańskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek.

W toku postępowania rekrutacyjnego w 2016 r. wyłonionych zostanie łą;cznie 60 uczniów, z następują;cym podziałem:

a) praktyki w Hiszpanii:
- grupa odzieżowo – reklamowa, w terminie 06 - 17.03.2017r. ,
20 uczniów ( technik technologii odzieży oraz technik organizacji reklamy)

- grupa drzewno – fotograficzna, w terminie 27.03.- 07.04. 2017r. ,
20 uczniów ( technik technologii drewna i fototechnik)

b) praktyka w Niemczech:
- grupa informatyczna, termin: 15-26.05.2017r.
20 uczniów (technik informatyk)

W ramach projektu wyłoniona młodzież wyjedzie na wiosnę 2017 na dwutygodniowe staże.
Informacji o projekcie udziela koordynator projektu p. Aleksandra Adler.
Zapraszamy do udziału!

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Załą;cznik 1 - wersja .docx - wersja .pdf
Oś;wiadczenie rodziców
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danch osobowych

Date: 27 listopada 2016 r.


Komisja ds. rekrutacji uczniów - beneficjentów powołana do realizacji projektu: „Praktyki w dobrym stylu”, przeprowadziła procedurę rekrutacyjną; zgodnie z regulaminem zawartym w projekcie.
Na posiedzeniu komisji w dniu 23.11.2016r. zostały podane informacje dotyczą;ce punktacji za:

 1. wynik testu z j. angielskiego
 2. ś;rednią; ocen końcoworocznych ( 2015/2016) z przedmiotów zawodowych
 3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 4. dodatkowe informacje - opinia wychowawcy

Komisja zsumowała punkty i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zawodowe do Hiszpanii i Niemiec.
Skład komisji rekrutacyjnej:

 1. Dyrektor ZST w Słupsku p. Grażyna Zienkiewicz
 2. Koordynator projektu p. Aleksandra Adler
 3. Opiekun projektu p. Beata Jeż
 4. Kierownik kształcenia praktycznego p. Dorota Kalota
 5. Wychowawcy klas: p. Olena Moroń, p. Jolanta Suchańska i p. Rafał Szamocki

Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć galerię.

Date: 3 luty 2017 r.


Redagowanie Europass CV - "Praktyki w dobrym stylu"

W dniach 1, 3 lutego br. uczniowie klas III Tos i III Tfd Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku uczestniczący w projekcie "Praktyki w dobrym stylu" realizowanego w ramach programu Erasmus+ pisali Europass CV w języku angielskim. Następnie zostały one przesłane do firm, w których uczniowie mają odbywać praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Było to pierwsze tak ważne zaprezentowanie swoich doświadczeń, wiedzy i umiejętności na europejskim rynku pracy. Potencjalni pracodawcy niewiele czasu poświęcają na analizę nadsyłanych ofert, stąd konieczność stworzenia takiego wrażenia w CV, aby przyciągnęło uwagę i zasługiwało na pozytywne rozpatrzenie. Beneficjenci projektu starali się, wykorzystując przejrzystą strukturę dokumentu, wskazać swoje mocne strony. W redagowaniu CV wspierali uczniów opiekunowie praktyk: p. Kinga Kobzdej-Ptak, Olena Moroń i Aleksandra Adler.

Koordynator projektu - Aleksandra Adler


Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć galerię.

Date: 20 luty 2017 r.


Temat: Spotkanie organizacyjno-informacyjne przed wyjazdem do Hiszpanii

Realizując przygotowania do wyjazdu na praktyki zagraniczne w Hiszpanii w ramach projektu "Praktyki w dobrym stylu" w dniu 20 lutego br. zostało zorganizowane spotkanie organizacyjno-informacyjne z beneficjentami projektu oraz z ich rodzicami. W czasie spotkania zostały przedstawione główne cele, założenia i wartości projektu realizowanego w ramach programu unijnego Erasmus+ oraz sens i znaczenie programów unijnych w zwiększeniu atrakcyjności i konkurencyjności beneficjentów uczestniczących w zdobywaniu doświadczenia zawodowego w ramach staży zagranicznych.
Omówiono działania przygotowujące uczniów do mobilności, m.in. kursy językowe, spotkania i warsztaty, jakimi objęto uczestników projektu. Zaprezentowano program kulturowy przygotowany we współpracy z naszym hiszpańskim partnerem, a także przedstawiono regulamin praktyk, warunki ubezpieczenia, podróży i pobytu za granicą uczniów ZST.
W spotkaniu uczestniczyli:
wicedyrektor szkoły mgr Izabela Mroczkowska- Bujak,
wychowawca klasy mgr Rafał Szamocki,
opiekun grupy w Hiszpanii mgr Kinga Kobzdej - Ptak,
opiekun projektu mgr Beata Jeż i
koordynator projektu mgr Aleksandra Adler


Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć galerię.

Date: 21 luty 2017 r.


Szkolenie i warsztaty BHP

W związku z realizowanym przez ZST w Słupsku w ramach programu Erasmus+ projektem "Praktyki w dobrym stylu" 21 lutego br. zostały przeprowadzone warsztaty i szkolenie dla beneficjentów projektu odnośnie zasad BHP, przestrzegania przepisów Prawa Pracy, ale też zostały przedstawione i omówione programy realizowanych praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii.

Uczniowie zapoznali się z regulaminem praktyk, a także przeprowadzono instruktaż wypełniania dzienniczka praktyk.
Spotkanie poprowadzili:
Kierownik kształcenia praktycznego mgr Dorota Kalota,
Społeczny inspektor BHP mgr Mariusz Gorzeń oraz
koordynator projektu mgr Aleksandra Adler.


Date: 28 luty 2017 r.


Hola Espana!

Hiszpania jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem kultury, tradycji i języka.
Corrida, La Tomatina, Flamenco, Alhambra to pojęcia, które każdy zna, ale nie każdy ma możliwość poznania ich bliżej będąc w Hiszpanii. Uczniowie ZST w Słupsku uczestniczący w stażach zagranicznych w ramach Erasmusa+, realizując projekt "Praktyki w dobrym stylu", przygotowują się do wyjazdu do Andaluzji, prowincji wchodzącej w skład państwa hiszpańskiego. Ich wyjazd poprzedzony został spotkaniem informacyjnym z panią kustosz Anną Sujecką, która w sposób wyjątkowo barwny omówiła i zilustrowała najważniejsze miasta tegoż regionu, ich zabytki, obyczaje miejscowej ludności, kulturę, zwyczaje i tradycję.
Z właściwą sobie swadą przybliżyła uczniom ten daleki, ale już niedługo tak bliski kraj, w którym spędzą nadchodzące dwa tygodnie praktyk.

Koordynator projektu
Aleksandra Adler


Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć galerię.

Date: 20 września 2017 r.

Nabór do projrektu.

Miło nam poinformować, że przystępujemy do naboru uczestników praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu "Praktyki w dobrym stylu". Projekt mobilnościowy realizowany w ZST w Słupsku dotyczy następujących zawodów: fototechnik, technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna i technik informatyk. Nabór został poprzedzony październikowymi spotkaniami informacyjnymi z uczniami zainteresowanych klas, w czasie których uczniowie poznali zasady uczestnictwa w programie Erasmus+, ideę projektu oraz zasady jego organizacji.

Praktyki będą zorganizowane dla grup 20 osobowych w okresie:

 1. 12-23 marca 2018 r. - grupa fotograficzno-odzieżowa,
 2. 09-20 kwietnia 2018 r.grupa technolodzy drewna - organizacja reklamowa oraz
 3. 14-25 maja 2018 r. grupa informatyków.

Dwie pierwsze mobilności dotyczą praktyk w Hiszpanii, majowa odbędzie się na terenie Niemiec.

Realizacja projektu praktyk zagranicznych jest możliwa, dzięki wygranemu konkursowi wniosków programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, w 2016 roku.
Projekt dotyczy działań mobilnościowych uczniów naszej szkoły w okresie 2016-2018.

W związku z harmonogramem naboru wszystkie informacje będą przekazywane w Librusie.

Aleksandra Adler - koordynator projektu
i Beata Jeż - opiekun projektu .


Date: 8 października 2017 r.

Nabór uczestników do projektu

Miło nam poinformować, że przystępujemy do naboru uczestników praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu "Praktyki w dobrym stylu". Projekt mobilnościowy realizowany w ZST w Słupsku dotyczy następujących zawodów: fototechnik, technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna i technik informatyk. Nabór został poprzedzony październikowymi spotkaniami informacyjnymi z uczniami zainteresowanych klas, w czasie których uczniowie poznali zasady uczestnictwa w programie Erasmus+, ideę projektu oraz zasady jego organizacji.

Praktyki będą zorganizowane dla trzech 20 osobowych grup w okresie:

 1. 12-23 marca 2018 r. - grupa fotograficzno-odzieżowa,
 2. 09-20 kwietnia 2018 r.grupa technolodzy drewna - organizacja reklamowa
 3. 14-25 maja 2018 r. grupa informatyków.
Dwie pierwsze mobilności dotyczą praktyk w Hiszpanii, majowa odbędzie się na terenie Niemiec.
Realizacja projektu praktyk zagranicznych jest możliwa, dzięki wygranemu konkursowi wniosków programu :
ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, w 2016 roku.
Projekt dotyczy działań mobilnościowych uczniów naszej szkoły w okresie 2016-2018.

W listopadzie zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z regulaminem naboru, a wyniki zostaną przekazane 13 listopada 2017 roku.

W związku z harmonogramem działań projektowych wszystkie informacje dla zainteresowanych uczestników projektu będą przekazywane w systemie Librus.

Koordynator projektu
Aleksandra Adler


Date: 28 października 2017 r.

Debata "Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+"

26 października 2017 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku odbyła się otwarta debata "Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+".

Organizatorami spotkania były Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku. Celem debaty było przybliżenie młodym ludziom idei, która przyświecała powstaniu programu, popularyzacja uczestnictwa w programie oraz promocja rezultatów dotychczasowych projektów dotyczących mobilności i rozwoju zawodowego uczniów, które zostały zrealizowane lub są obecnie realizowane w słupskich szkołach zawodowych.

Gośćmi debaty, którzy wystąpili w roli prelegentów, byli:

 • Aleksandra Adler z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku;
 • Maria Rój-Krupińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku;
 • Anna Szymańska z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku;
 • dr Piotr Perliński z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Podczas spotkania poruszane następujące tematy:

 1. mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli, jako dobre praktyki w działalności międzynarodowej szkół;
 2. Erasmus+ a nabycie przez młodzież umiejętności twardych i miękkich, które pozwolą znaleźć pracę i utrzymać zatrudnienie;
 3. wyzwania stojące przed Erasmusem+, – jakie działania powinna podjąć UE w celu kontynuowania programu;
 4. rzeczywisty wpływ programu na poszukiwanie pracy i włączenie społeczne;
 5. Europejski Korpus Solidarności – dodatkowa inicjatywa jako alternatywa dla Erasmusa+ czy uzupełnienie dotychczasowych działań unijnych na rzecz młodzieży;
 6. Erasmus+ a możliwość promowania polskiej tradycji i kultury.

Spotkanie poprowadziła Magdalena Pepłońska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
Aleksandra Adler, koordynator projektu „Praktyki w dobrym stylu”, zaprezentowała działania podejmowane w związku z realizowanym projektem, a także przedstawiła korzyści wynikające z uczestnictwa szkoły w programie ERASMUS+.

Informacja udostępnione na stronie : http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1432


Date: 10 listopada 2017 r.

Rozmowy kwalifikacyjne

W dniach 06-09 listopada 2017 roku zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, w czasie których uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie odpowiadali na pytania zadawane przez komisję. Informacja o terminach rozmów została uczniom przekazana z użyciem LIBRUSA.

Pytania, które komisja zadawała, dotyczyły zarówno samego ERASMUSA+, realizowanego projektu „Praktyki w dobrym stylu”, jak też doświadczenia, samooceny, oczekiwań związanych z udziałem w projekcie, czy wartości, które uczestnik mógłby wnieść do realizowanych mobilności.

Zetkniecie się po raz pierwszy z tego typu formą rekrutacji, dla wielu, było wielkim wyzwaniem oraz stresem, ale większość poradziła sobie z tym zadaniem bardzo dobrze, czym dowiodła swojej dojrzałości i odpowiedzialności.


Date: 13 listopada 2017 r.

Wyniki naboru

Komisja ds. rekrutacji uczniów – beneficjentów powołana do realizacji projektu przeprowadziła procedurę rekrutacyjną zgodnie z regulaminem zawartym w projekcie. Wynikiem prac komisji było wyłonienie 60 uczestników mobilności na rok 2018. Wskazano również osoby w rezerwie projektowej.
Lista uczestników została opublikowana na tablicy informacyjnej projektu w holu szkoły w dniu 13 listopada 2017 roku.

W kolejnych mobilnością będą uczestniczyć osoby wskazane na listach:


Date: 24 listopada 2017 r.

Projekt “Praktyki w dobrym stylu” w EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK: „Discover your Talent!”

Z okazji obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku w ramach Dnia Otwartego Szkoły w sali biblioteki został zaprezentowany projekt realizowany przez szkołę w programie ERASMUS+ pt.: „Praktyki w dobrym stylu”.

Głównym celem prezentacji projektu było pokazanie praktycznych form doskonalenia kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zdobytych doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy uczestników projektu, którzy odbyli praktyki zawodowe w czasie trzech mobilności na terenie Hiszpanii i Niemiec w roku 2017.

20 uczniów kształcących się na techników organizacji reklamy i techników technologii odzieży zdobywało szlify zawodowe w czasie dwutygodniowych staży w hiszpańskiej Granadzie w dniach 6-17 marca w firmach: "ESCAV Escuela Superior de Comunicacion Audiovisual" - reklamowcy i w domu mody "Espacio Crea" - odzieżowcy.

Kolejnych 20 uczniów odbyło praktyki w terminie 27 marca - 7 kwietnia 2017 w hiszpańskich firmach: Fotomar Fotografia Y Diseño Grafico, Goyo Fotografos, La Ampliadora Esuela Social De Fotografia, Elias Manrique Estudio De Fotografia Y Diseño Grafico, Dromer Publicidad , Prodisa Bodes - fototechnicy i w firmach stolarskich Construcciones Rodri i Movidecor - technolodzy drewna. Trzecia mobilność została zrealizowana w dniach 15-26 maja w Lipsku. Staże odbyło wówczas 20 informatyków, którzy podnosili swoje umiejętności zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego VITALIS GmbH.

Założeniem prezentacji było zainteresowanie odwiedzających stoisko gości, w tym pracodawców, osiągniętymi w czasie realizowanych mobilności osiągnięciami uczniów, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynkach pracy oraz świadomości oddziaływań programu Erasmus+ na poprawę sytuacji zawodowej uczniów w ujęciu międzynarodowym.

Z prezentacją osiągnięć zapoznało się wielu odwiedzających szkołę przedstawicieli władz lokalnych, wojewódzkich oraz przedsiębiorców, także goście, wśród których byli absolwenci szkoły oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem działań szkoły na gruncie kształcenia zawodowego.

Projekt będzie kontynuowany do października 2018 roku. W tym też roku planowane są 3 mobilności kolejnych 60 uczestników projektu, którzy zostali już wybrani w procesie rekrutacji i rozpoczęli kursy językowe, mające na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych uczniów.

Koordynator projektu
Aleksandra Adler


Date: 21 luty 2018 r.

Beneficjenci projektu „Praktyki w dobrym stylu” przeszkoleni w zakresie BHP

Jak ważne jest bezpieczeństwo uczniów, nie należy nikogo przekonywać. Nie mniej ważna jest świadomość samych uczniów, czym są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jak należy ich przestrzegać.
Wprawdzie osoba odbywająca praktyki nie jest pracownikiem (i nie mają do niego zastosowania wszystkie postanowienia kodeksu pracy) to jednak pracodawca jest zobowiązany do zagwarantowania bezpiecznych oraz higienicznych warunków zajęć prowadzonych dla uczniów na terenie zakładu pracy. Dlatego też pracodawca powinien stosować wobec osób odbywających praktykę wszystkie regulacje prawne dotyczące bhp, o ile jest to konieczne do ochrony ich zdrowia i życia.

O tym, ale też o regulaminie praktyk i zasadach uzupełniania dzienniczka praktyk, zostali poinformowani w ramach szkolenia uczniowie ZST wyjeżdżający na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Szkolenie odbyło się w dniu 21 lutego 2018 roku, a poprowadzili je kierownik kształcenia praktycznego p. Dorota Kalota i społeczny inspektor pracy p. Mariusz Gorzeń.


Date: 28 luty 2018 r.

Wiedza i doświadczenie w planowaniu ścieżki kariery zawodowej

Warsztaty w ramach projektu „Praktyki w dobrym stylu”

W ramach przygotowań do praktyk zawodowych realizowanych na terenie Hiszpanii uczniowie fototechnicy i technolodzy odzieży uczestniczyli w dniu 28 lutego 2018 roku w warsztatach, które poprowadziła doradca zawodowy pani Alina Bacic-Saliszewska.

Tematyka warsztatów dotyczyła:

 • Czynności, jakie uczeń powinien wykonywać, aby utrzymać gotowość do wykorzystania potencjalnych okazji zawodowych, które mogą pojawić się w przyszłości,
 • Określania obecnej sytuacji i sposobów jak użyć tej wiedzy, aby pomóc sobie w szybszym osiągnięciu celów zawodowych,
 • Identyfikowania własnych zalet, celów i granic, które będzie potrzebował wyznaczyć uczeń, aby stworzyć solidną ścieżkę kariery zawodowej,
 • Rozłożenia na czynniki pierwsze swojego portfolio, aby pomóc sobie w podniesieniu swoich możliwości i szans zawodowych,
 • Odkrywania możliwości przyszłego wzrostu i rozwoju.


Date: 5 marca 2018 r.

Wykład poświęcony historii, tradycji i kulturze hiszpańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Andaluzji.

W ramach przygotowań do marcowej mobilności 20 uczniów, w zawodzie fototechnik i technik technologii odzieży, w dniu 05 marca 2018 r. uczestniczyło w spotkaniu z kustosz Muzeum Pomorza Środkowego panią Anną Sujecką, która jako historyk sztuki, a także zapalony podróżnik, przedstawiła bogato ilustrowany wykład poświęcony historii, tradycji i kulturze hiszpańskiej , ze szczególnym uwzględnieniem Andaluzji

Ojczyzna flamenco, korridy i Picassa, kraina słońca i arabskiej architektury – z tym właśnie słusznie kojarzy się większości Andaluzja. Jednak to nie wszystko, co ma do zaoferowania jeden z najbardziej różnorodnych regionów Hiszpanii. W Andaluzji bowiem na każdym kroku widoczne są wpływy wszystkich kultur, które na przestrzeni wieków przewinęły się przez jej ziemie. Strategiczne położenie nad Morzem Śródziemnym oraz Oceanem Atlantyckim, między dwoma kontynentami- Europą i Afryką, w połączeniu z bogactwem naturalnym oraz ogromną przestrzenią sprawiły, że Andaluzja od zarania dziejów była atrakcyjnym celem dla wielu narodów i plemion.

Andaluzja, przedstawiana w XIX-wiecznych przewodnikach jako „Orient Europy” ze względu na unikalność sztuki i kultury, które się na tym terenie wykształciły. Jest jedynym takim miejscem na świecie, nie dającym się porównać z żadnym innym. Ta wyjątkowość jest wynikiem egzystencji tej części Hiszpanii na styku kilku kultur. Od najwcześniejszych czasów była pomostem pomiędzy przybyszami z odległych krajów, którzy kolejno opanowywali Półwysep Iberyjski.

Fenicjanie, Kartagińczycy, Grecy, Celtowie, Rzymianie, Wizygoci, Berberowie i ludność pochodzenia arabskiego – wszyscy oni najeżdżali Andaluzję, mieszając się z ludnością rdzenną i pozostawiając po sobie trwałe ślady. To tutaj bierze swój początek wiele kultur prehistorycznych, to tutaj położony był legendarny Tartessos, i tutaj Fenicjanie, Grecy i Kartagińczycy zakładali swoje kolonie. Tę piękną krainę będą mieli możliwość zobaczyć uczestnicy projektu!


Date: 5 marca 2018 r.

Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach trudnych? Warsztaty w ramach projektu

W dniu 05 marca 2018 roku zostały przeprowadzone warsztaty poświęcone tematyce stresu. Uczestnikami warsztatów byli beneficjenci projektu „Praktyki w dobrym stylu” wyjeżdżający na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Stresu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Możemy jednak mieć nad nim kontrolę i zaradzać jego skutkom. Twórca pojęcia stresu - Hans Selye - powiedział „Jak długo będziemy żyć, tak długo nie uda nam się uniknąć stresów. Możemy jednak nauczyć się, jak minimalizować ich szkodliwe skutki”. Pierwszym krokiem do tego, jest poznanie mechanizmów działania stresu, uświadomienie sobie, jakie są jego przyczyny stresu, objawy i długotrwałe konsekwencje itp. Potem możemy spróbować z nim walczyć.

Warsztaty poprowadziła pedagog - terapeuta pani Beata Jeż. Głównym zadaniem warsztatów było przegotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacji rozłąki z rodziną, poznawania nowych miejsc, ludzi, otoczenia językowego, oczekiwań pracodawcy itp.


Date: 10 marca 2018 r.

Wyjazd I grupy mobilnościowej na praktyki zawodowe w ramach projektu

10 marca 2018 roku pożegnaliśmy grupę 20 uczestników projektu, którzy w okresie 12 – 23 marca będą odbywali praktyki zawodowe w Kordobie.

Beneficjenci projektu uczestniczący w praktykach to uczniowie kształcący się w zawodzie fototechnik oraz technik technologii odzieży. W czasie dwutygodniowego pobytu w Hiszpanii poza zdobywaniem i pogłębianiem praktycznych umiejętności zawodowych w firmach hiszpańskich będą mieli możliwość poznania kultury i walorów turystycznych Andaluzji.

Jest tam wszystko, co w Hiszpanii najlepsze – Flamenco, korrida, arabskie pałace i pobielone pueblos. To ojczyzna czarnookich Cyganów, matadorów, sangrii i zalanych słońcem plaż Costa del Sol.

Podczas pobytu uczniowie będą doskonalić się w zawodzie, ale też kształcić językowo, zwiedzać piękną Kordobę oraz odbędą wycieczki do Granady, uznawanej za serce Andaluzji i na Gibraltar, najdalej wysunięty cypel Europy.

Życzymy udanych praktyk i niezapomnianych wrażeń!Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014