Archiwum 2003-2004


13.02.2004 Seksiki.

W naszej szkole została zorganizowana impreza z okazji Dnia Zakochanych, podczas, której odbyły się wybory SEKSIKA szkoły. W ramach międzyszkolnego konkursu Modna Szkoła, który był częścią imprezy była akcja Od projektu do wybiegu - jedo z zadań priorytetowych. Uczennice naszej szkoły samodzielnie zaprojektowały i wykonały stroje w kilku stylach i z różnych epok. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć.

11.01.2004 Wielka Orkiestra Swi±tecznej Pomocy.

19.12.2003 Jase³ka

28.11.2003 Profilaktyka Raka Piersi.

W szkole odby³o siê spotkanie zwi±zane z chorob± raka piersi. Spotkanie to cieszy³o siê zainteresowaniem. Wziê³y w nim udzia³ uczennice, mamy oraz czê¶æ grona pedagogicznego.7.11.2003 Swiêto Niepodleg³o¶ci.14.10.2003 Dzieñ Edukacji Narodowej

Z tej okazji odby³a siê uroczysty apel, którym zosta³y wrêczone "Drzazgi" dla nauczycieli. Pomiêdzy kolejnymi nagrodami nasi uczniowie przygotowali wystêpy artystyczne. Poni¿ej kilka zdjêæ

11.09.2003 - 12.09.2003

W naszej szkole odby³o siê szkolenie naszych nauczycieli. Tak jak uczniowie oni te¿ musz± siê trochê uczyæ. Poni¿ej zdjêcie z tego szkolenia.

1.09.2003 Rozpocz±³ siê rok szkolny 2003/2004
Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014